Bộ xử lý Intel® Xeon®

Hiệu suất, quy mô và hiệu quả được tối ưu hóa trên nhiều khối lượng công việc của trung tâm dữ liệu, biên và máy trạm. Nâng cao năng suất kinh doanh với cấu ​​trúc Intel® nhất quán, mở gần gũi và đáng tin cậy.

Bộ xử lý Intel® Xeon®