Tăng tốc độ tăng trưởng của bạn

Tư cách thành viên LIên minh Đối tác Intel® mang đến cho bạn các cơ hội xây dựng kinh doanh độc đáo, như gia nhập thị trường toàn cầu của chúng tôi, đào tạo nâng cao và hỗ trợ quảng bá — tất cả đều phù hợp với nhu cầu của bạn.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.