Chào mừng bạn đến với bộ phận hỗ trợ

Doanh thu sản phẩm

Bạn quan tâm đến sản phẩm hoặc giải pháp của chúng tôi? Yêu cầu thông tin

Các tài nguyên và công cụ hỗ trợ khác

Phát triển

Tiếp cận hỗ trợ kỹ thuật trực tiếp và tài nguyên tự trợ giúp dành cho nhà phát triển.

Thiết kế

Tối ưu hóa việc phát triển hệ thống của bạn với các công cụ thiết kế hệ thống và xác thực bo mạch chủ hiệu quả cao.

Cung cấp

Tìm các nguồn lực tự trợ giúp cho các nhà cung cấp hoặc yêu cầu trợ giúp thêm về thanh toán và mua sắm.

Intel® Product Compatibility Tool

Tìm thông tin về tính tương thích của Sản phẩm Intel®.

Công cụ cấu hình máy chủ

Chọn các thành phần tương thích cho một hệ thống máy chủ hoàn chỉnh.

Nhà sản xuất hệ thống

Liên hệ với nhà sản xuất hệ thống của bạn để cập nhật và hỗ trợ.

- Thông tin này được kết hợp giữa phần dịch của người và của máy đối với nội dung gốc để tạo thuận tiện cho bạn. Nội dung này được cung cấp chỉ dành cho thông tin chung và quý vị không nên tin cậy đây là thông tin hoàn chỉnh và chính xác.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.