Các Thương Hiệu

Thông Tin Về Thương Hiệu

Xin đọc cẩn thận các quy định sau đây trước khi sử dụng site này. Đồng thời, vui lòng tham khảo hướng dẫn về các Thương hiệu và Nhãn hiệu.

3D XPoint, ACEX, Altera, APEX, AnyWAN, Arria, Axxia, BlueMoon, BunnyPeople, Celeron, Centrino, Cilk, CONVERGATE, Cyclone, Docea, eASIC, Enpirion, Flexpipe, Hyperflex, Intel, biểu trưng Intel, Intel Atom, Intel CoFluent, Intel Core,  Intel. Experience What's Inside, biểu trưng Intel. Experience What's Inside, Intel Falcon, Intel Inside, biểu trưng Intel Inside, Intel Nervana, Intel Optane, Intel RealSense, Intel Shooting Star, Intel SingleDriver, Intel Sirius, Intel SpeedStep, Intel Unite, Intel vPro, Intel Xeon Phi, Iris, Itanium, MAX, MCS, Movidius, Myriad, Nios, OpenVINO, trưng OpenVINO, Pentium, Puma, Quark, Quartus, SICOFI, Simics, SMARTi, SoftSilicon, Sound Mark, StarPro, Stratix, biểu trưng Stratix, Stay With It, biểu trưng Engineering Stay With It, StreamSight, Tarari, The Journey Inside, Thunderbolt, biểu trưng Thunderbolt, Transcede, Ultrabook, Xeon, X-GOLD, XMM, X-PMU và XPOSYS là các thương hiệu của Intel Corporation hoặc chi nhánh của Intel tại Hoa Kỳ và/hoặc các quốc gia khác.

*Các tên và nhãn hiệu khác có thể được công nhận là tài sản của các pháp nhân khác.

Microsoft, Windows, và biểu trưng Windows là các thương hiệu hoặc các thương hiệu đã đăng ký của Microsoft Corporation tại Hoa Kỳ và/hoặc các quốc gia khác.

Java là nhãn hiệu đã đăng ký của Oracle và/hoặc các chi nhánh.

Nhãn từ và biểu trưng Bluetooth® là thương hiệu đã được đăng ký do Bluetooth SIG, Inc. sở hữu và được Intel Corporation sử dụng theo giấy phép.

Intel Corporation sử dụng nhãn hiệu Palm OS* Ready theo giấy cho phép của Palm, Inc.

OpenCL và biểu trưng OpenCL là thương hiệu của Apple Inc. được sử dụng với sự cho phép của Khronos.

Radeon và biểu trưng Radeon RX Vega là thương hiệu của Advanced Micro Devices, Inc.

 

Bản quyền © Intel Corporation 2019