ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG CỦA INTEL.COM

Sửa đổi gần đây nhất: ngày 1 tháng 4 năm 2021

1. Chấp nhận Điều khoản Sử dụng

Trang web này và những tài liệu được cung cấp bởi và thông qua trang web này là do Tập đoàn Intel và các chi nhánh của Intel (“Intel”) cung cấp để khách hàng, người tiêu dùng, nhân viên, và đối tác hệ sinh thái sử dụng và chỉ dành cho mục đích sử dụng cá nhân và lấy thông tin. Bằng cách truy cập, duyệt, hoặc sử dụng trang web này hoặc các tài liệu, bạn chấp nhận và đồng ý bị ràng buộc bởi Điều khoản Sử dụng này và bất kỳ điều khoản và điều kiện bổ sung nào có thể đi kèm với những tài liệu được cung cấp thông qua trang web này (gọi chung là “Điều khoản”). Nếu bạn là cá nhân đại diện cho một cơ quan, bạn tuyên bố và đảm bảo rằng bạn có quyền đồng ý với Điều khoản thay mặt cho cơ quan đó và ràng buộc cơ quan đó với Điều khoản. NẾU BẠN KHÔNG ĐỒNG Ý VỚI ĐIỀU KHOẢN, ĐỪNG TRUY CẬP HOẶC SỬ DỤNG TRANG WEB NÀY HOẶC BẤT KỲ TÀI LIỆU NÀO TỪ ĐÓ.

2. Phạm vi Điều khoản. Sửa đổi. Bản dịch.

2.1 Áp dụng: Điều khoản áp dụng cho tất cả các trang web nơi các Điều khoản này được đăng tải, hiển thị, hoặc tham chiếu ("Trang web"), cho dù các trang web đó được Intel hay các bên thứ ba tài trợ, quản lý, hay lưu trữ. Điều khoản cũng áp dụng cho bất kỳ tài nguyên và công cụ nào được cung cấp thông qua Trang web, bao gồm nhưng không giới hạn ở các công cụ dành cho nhà phát triển, phần mềm, khu vực tải xuống, khu vực nghiên cứu, diễn đàn cộng đồng, phòng trò chuyện, blog, trang web chia sẻ, và thông tin sản phẩm. Cuối cùng, Điều khoản áp dụng cho những tài liệu được cung cấp trên Trang web như sách trắng, thông cáo báo chí, bảng dữ liệu, và tài liệu thông số kỹ thuật. Sau đây, tất cả các tài liệu do Trang web cung cấp sẽ được gọi là "Tài liệu".

2.2 Điều khoản Bổ sung cho Tài liệu và Trang web con: Một số Tài liệu hoặc trang web con có thể truy cập qua Trang web có thể có các điều khoản và điều kiện bổ sung dành riêng cho chúng. Bằng cách truy cập hoặc sử dụng các Tài liệu hoặc trang web con đó, bạn chấp nhận và đồng ý bị ràng buộc bởi các điều khoản và điều kiện bổ sung được áp dụng. Các Điều khoản này sẽ áp dụng và vẫn còn hiệu lực đối với các Tài liệu và trang web con đó, với điều kiện là, trong phạm vi các Điều khoản này xung đột với hoặc được thay thế bởi bất kỳ điều khoản và điều kiện bổ sung nào như vậy, thì các điều khoản và điều kiện bổ sung sẽ chi phối và kiểm soát.

2.3 Thay đổi và Cập nhật Điều khoản: Intel có thể (nhưng không bắt buộc) thay thế, thêm vào, thay đổi, hoặc loại bỏ bất kỳ phần nào của Điều khoản bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo cho bạn (“Điều khoản Sửa đổi”). Điều khoản Sửa đổi sẽ có hiệu lực khi được Intel đăng tải, và việc bạn sử dụng Trang web hoặc Tài liệu sau khi đăng Điều khoản Sửa đổi sẽ được coi là việc bạn chấp nhận và đồng ý bị ràng buộc bởi Điều khoản Sửa đổi. Ngày đăng tải Điều khoản Sửa đổi sẽ được nêu ở phần đầu của Điều khoản Sửa đổi. Nếu bạn không đồng ý với Điều khoản Sửa đổi, bạn phải ngừng sử dụng Trang web và Tài liệu.

2.4 Bản dịch Điều khoản: Trường hợp Intel đã cung cấp cho bạn bản dịch từ phiên bản tiếng Anh của các Điều khoản này, bạn đồng ý rằng bản dịch chỉ được cung cấp để thuận tiện cho bạn và phiên bản tiếng Anh của các Điều khoản này sẽ chi phối mối quan hệ của bạn với Intel. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa phiên bản tiếng Anh của các Điều khoản này và bản dịch, thì phiên bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát.

2.5 Sửa đổi Trang web và Tài liệu: Intel có thể (nhưng không bắt buộc) thay thế, thêm vào, thay đổi, loại bỏ, vô hiệu hóa, hoặc tạm ngừng Trang web, Tài liệu, hoặc bất kỳ phần nào của chúng, tạm thời hoặc vĩnh viễn, bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo cho bạn. Những thay đổi này có thể bao gồm những thay đổi không giới hạn ở các tính năng, chức năng, thông số kỹ thuật, và việc định giá của bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ nào được mô tả trong hoặc hiển thị trên Trang web hoặc Tài liệu.

3. An toàn và Riêng tư

3.1 Thông tin Cá nhân: Thông tin cá nhân bạn nộp cho Intel thông qua các biểu mẫu trên Trang web hoặc Tài liệu được chi phối bởi Thông báo Quyền riêng tư của Intel, trong đó mô tả cách Intel thu thập, xử lý, và tiết lộ thông tin cá nhân của bạn. Bằng cách truy cập và sử dụng Trang web, bạn thừa nhận rằng bạn đã đọc và hiểu Thông báo Quyền riêng tư của Intel.

3.2 Tài khoản Thành viên, Mật khẩu, và Bảo mật: Việc truy cập các Tài liệu và/hoặc trang web con nhất định có thể yêu cầu bạn thiết lập tài khoản thành viên và chọn mật khẩu. Một điều kiện để bạn sử dụng các Tài liệu và trang web con đó là tất cả thông tin bạn cung cấp khi đăng ký tài khoản là chính xác, cập nhật, và hoàn thiện. Tài khoản của bạn là của cá nhân bạn. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm duy trì tính bí mật của mật khẩu và tài khoản của bạn. Bạn không được cho phép bất kỳ bên thứ ba nào sử dụng tài khoản của bạn, cũng như không được sử dụng tài khoản của bất kỳ ai khác vào bất kỳ lúc nào. Hơn nữa, bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm đối với những hoạt động xảy ra trong tài khoản của bạn. Bạn đồng ý thông báo cho Intel ngay lập tức về mọi hành vi sử dụng trái phép tài khoản của bạn hoặc bất kỳ hành vi vi phạm bảo mật nào khác liên quan đến tài khoản hoặc mật khẩu của bạn.

3.3 Lạm dụng Tài khoản: Intel sẽ không chịu trách nhiệm với bạn hoặc với bất kỳ bên thứ ba nào về bất kỳ tổn thất nào mà bạn có thể phải chịu do ai đó sử dụng mật khẩu hoặc tài khoản của bạn, dù bạn biết hay không biết. Tuy nhiên, Intel giữ quyền bắt bạn chịu trách nhiệm đối với những tổn thất phát sinh cho Intel hoặc bên thứ ba do ai đó sử dụng tài khoản hoặc mật khẩu của bạn.

3.4 Vô hiệu hóa hoặc Treo Tài khoản: Intel có quyền vô hiệu hóa hoặc treo bất kỳ tài khoản nào vào bất kỳ lúc nào theo quyết định riêng và tuyệt đối của Intel, bất kể lý do là gì, mà không cần thông báo cho bạn.

4. Sử dụng Trang web và Tài liệu

4.1 Không Sử dụng cho mục đích Trái pháp luật hoặc Bị cấm: Bạn đồng ý rằng bạn sẽ không sử dụng Trang web hoặc Tài liệu cho bất kỳ mục đích trái pháp luật hoặc bị Điều khoản cấm. Bạn không được:

4.1.1 Tải lên, đăng tải, gửi email, truyền, hoặc cung cấp bất kỳ nội dung nào trái pháp luật, có hại, đe dọa, lạm dụng, quấy rối, xúc phạm, phỉ báng, thô tục, khiêu dâm, bôi nhọ, xâm phạm quyền riêng tư của người khác, thù địch, hoặc có thể bị phản đối về mặt chủng tộc, sắc tộc, hoặc các mặt khác;

4.1.2 Sử dụng Trang web hoặc Tài liệu để theo dõi hoặc quấy rối/làm hại người khác;

4.1.3 Mạo danh bất kỳ cá nhân hoặc cơ quan nào, bao gồm nhưng không giới hạn ở một viên chức, lãnh đạo diễn đàn, hướng dẫn viên, hoặc người chủ trì của Intel, hoặc tuyên bố sai sự thật hoặc xuyên tạc về mối quan hệ của bạn với Intel hoặc bất kỳ cá nhân hoặc cơ quan nào, hoặc thu thập/lưu trữ dữ liệu cá nhân về những người dùng khác có liên quan với bất kỳ hành vi hoặc hoạt động bị cấm;

4.1.4 Giả mạo tiêu đề hoặc thao túng giá trị nhận dạng để che giấu nguồn gốc của bất kỳ nội dung nào được truyền thông qua Trang web hoặc Tài liệu;

4.1.5 Tải lên, đăng tải, gửi email, truyền, hoặc cung cấp bất kỳ nội dung nào mà bạn không có quyền cung cấp theo bất cứ luật hoặc mối quan hệ ủy thác hoặc thông qua ký kết hợp đồng nào (ví dụ thông tin nội bộ, hoặc thông tin bí mật và sở hữu độc quyền khác được biết hoặc tiết lộ qua quan hệ làm thuê hoặc theo thỏa thuận không tiết lộ thông tin);

4.1.6 Tải lên, đăng tải, gửi email, truyền, hoặc cung cấp bất kỳ nội dung nào vi phạm hoặc chiếm đoạt bất kỳ bằng sáng chế, nhãn hiệu, bí mật thương mại, bản quyền, hoặc bất kỳ quyền sở hữu nào khác của Intel hoặc bất kỳ bên thứ ba nào;

4.1.7 Tải lên, đăng tải, gửi email, truyền, hoặc cung cấp bất kỳ quảng cáo không theo yêu cầu hoặc trái phép nào, tài liệu quảng bá, thư rác, thư dây chuyền, kinh doanh đa cấp, hoặc bất kỳ hình thức gạ gẫm nào khác;

4.1.8 Tải lên, đăng tải, gửi email, truyền, hoặc cung cấp bất kỳ nội dung nào chứa vi-rút phần mềm hoặc bất kỳ mã máy tính, tệp, hoặc chương trình nào khác được thiết kế để làm gián đoạn, phá hủy, hoặc hạn chế chức năng của bất kỳ phần mềm/phần cứng máy tính hoặc thiết bị viễn thông nào;

4.1.9 Sử dụng Trang web hoặc Tài liệu theo bất kỳ cách nào có thể làm hỏng, vô hiệu hóa, làm quá tải, hoặc làm suy yếu bất kỳ máy chủ hoặc kết nối mạng nào của Intel, không tuân theo bất kỳ yêu cầu, thủ tục, chính sách, hoặc quy định nào của những mạng được kết nối với Trang web hoặc Tài liệu, hoặc can thiệp vào việc sử dụng và thưởng thức Trang web hoặc Tài liệu của bất kỳ bên nào khác;

4.1.10 Tránh né mọi giới hạn sử dụng hoặc công nghệ truy cập hạn chế được Trang web hoặc Tài liệu sử dụng, hoặc cố gắng truy cập trái phép vào Trang web hoặc Tài liệu, hoặc bất kỳ tài khoản, hệ thống máy tính, hoặc mạng nào khác được kết nối với bất kỳ máy chủ Intel nào hoặc Tài liệu, thông qua việc hack, khai thác mật khẩu, hoặc bất kỳ phương tiện nào khác, hoặc lấy hoặc cố gắng lấy bất kỳ tài liệu hoặc thông tin nào thông qua bất kỳ phương tiện nào không được cung cấp có chủ đích thông qua Trang web hoặc Tài liệu;

4.1.11 Cố ý hoặc vô ý vi phạm bất kỳ luật áp dụng nào của địa phương, bang, quốc gia, hoặc quốc tế, bao gồm nhưng không giới hạn ở các quy định do Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ ban hành, bất kỳ quy tắc nào của bất kỳ quốc gia hoặc sàn giao dịch chứng khoán nào khác, bao gồm nhưng không giới hạn ở Sở giao dịch chứng khoán New York, Sở giao dịch chứng khoán Hoa Kỳ, hoặc NASDAQ, và bất kỳ quy định nào có hiệu lực pháp luật;

4.1.12 Hỗ trợ vật chất hoặc nguồn lực (hoặc che giấu hoặc ngụy tạo bản chất, vị trí, nguồn, hoặc quyền sở hữu hỗ trợ vật chất hoặc nguồn lực) cho bất kỳ tổ chức nào được chính phủ Hoa Kỳ chỉ định là tổ chức khủng bố nước ngoài;

4.1.13 Loại bỏ bất kỳ thông báo bản quyền hoặc quyền sở hữu nào khác được đặt trên Trang web hoặc Tài liệu;

4.1.14 Thực hiện tìm kiếm tự động đối với các hệ thống của Intel (ngoại trừ các dịch vụ tìm kiếm liên hợp không nặng nề), bao gồm cả việc sử dụng "bot" tự động, trình kiểm tra liên kết, hoặc các tập lệnh hoặc công nghệ quét web khác, mà không có sự cho phép trước bằng văn bản của Intel;

4.1.15 Sử dụng Trang web hoặc Tài liệu để tạo ra những sản phẩm hoặc thực hiện những dịch vụ cạnh tranh hoặc gây trở ngại cho những sản phẩm hoặc dịch vụ của Intel;

4.1.16 Khai thác văn bản, khai thác dữ liệu, hoặc thu hoạch siêu dữ liệu từ Trang web hoặc Tài liệu; hoặc

4.1.17 Tải tất cả hoặc các phần của Trang web hoặc Tài liệu xuống một cách có hệ thống hoặc thường xuyên hoặc để tạo ra một bộ sưu tập tài liệu bao gồm tất cả hoặc một tập hợp con Trang web hoặc Tài liệu, dưới bất kỳ hình thức nào.

4.2 Thực thi: Việc thực thi phần này hoàn toàn theo quyết định của Intel, và việc không thực thi phần này trong một số trường hợp sẽ không cấu thành việc từ bỏ quyền thực thi phần này trong các trường hợp khác. Ngoài ra, phần này không tạo ra bất kỳ quyền hành động riêng tư nào đối với bất kỳ bên thứ ba nào hoặc bất kỳ kỳ vọng hợp lý nào rằng Trang web hoặc Tài liệu sẽ không chứa bất kỳ nội dung hoặc hành vi nào bị phần này cấm.

5. Quyền được giữ lại. Bằng sáng chế.

5.1 Quyền được giữ lại: Bạn thừa nhận và đồng ý rằng Intel hoặc các nhà cấp phép của Intel sở hữu tất cả các quyền lợi, quyền, và lợi ích hợp pháp trong và đối với Trang web và Tài liệu, đồng thời Trang web và Tài liệu được bảo vệ bởi luật bản quyền trên toàn thế giới và các điều khoản hiệp ước. Ngoại trừ được quy định trong các Điều khoản này và trừ khi được quy định trong chính Tài liệu hoặc căn cứ bất kỳ điều khoản cấp phép hoặc quyền nào đối với Tài liệu, (a) không có quyền cấp phép hoặc các quyền khác được cấp cho bạn theo bất kỳ bằng sáng chế, bản quyền, nhãn hiệu, hoặc thông tin bí mật thương mại nào, cho dù là ngụ ý, thể hiện rõ ràng hay cách khác, và (b) bạn không được sửa đổi, sao chép, phân phối, truyền, hiển thị, thực hiện, xuất bản, cấp phép, tạo các sản phẩm phái sinh từ Trang web hoặc Tài liệu, chuyển giao, hoặc bán Trang web hoặc Tài liệu. Bất kỳ việc sử dụng trái phép Trang web hoặc Tài liệu nào có thể vi phạm quyền bản quyền, quyền nhãn hiệu, hoặc các quyền sở hữu khác của Intel hoặc bên thứ ba, có thể vi phạm luật liên quan đến quyền riêng tư và sự công khai và có thể dẫn đến trách nhiệm dân sự hoặc hình sự.

5.2 Bằng sáng chế: Bạn không được sử dụng hoặc tạo điều kiện thuận lợi cho việc sử dụng Trang web hoặc bất kỳ Tài liệu nào liên quan đến bất kỳ bằng sáng chế hoặc phân tích vi phạm tài sản trí tuệ nào khác liên quan đến các sản phẩm Intel. Bằng việc sử dụng Trang web hoặc Tài liệu, bạn đồng ý cấp cho Intel (và bằng văn bản này cấp cho Intel) giấy phép không độc quyền, miễn phí bản quyền đối với bất kỳ khiếu nại bằng sáng chế nào bao gồm chủ đề được tiết lộ trong Trang web hoặc Tài liệu, và đồng ý không để khẳng định chống lại Intel bất kỳ khiếu nại nào về việc vi phạm bằng sáng chế dựa trên bất kỳ khiếu nại bằng sáng chế nào như vậy.

6. Thông báo Liên quan đến Nội dung

6.1 Nhãn hiệu: Bất kỳ tên thương mại, nhãn hiệu, ký hiệu dịch vụ, logo, thương chánh, và các đặc điểm nhãn hiệu khác (“Nhãn hiệu”) được hiển thị trên hoặc được giới thiệu trong Trang web hoặc Tài liệu đều là tài sản của Intel hoặc bên cấp phép bên thứ ba. Không có điều khoản nào trong các Điều khoản này cấp cho bạn bất kỳ quyền cấp phép nào hoặc các quyền khác để sử dụng hoặc hiển thị bất kỳ Nhãn hiệu nào như vậy.

6.2 Nội dung Bên thứ ba: Trang web và Tài liệu có thể chứa nội dung do bên thứ ba gửi đến. Nội dung đó không được Intel xem xét, phê duyệt, hoặc xác nhận và chỉ được cung cấp để thuận tiện cho bạn. Trong mọi trường hợp, Intel sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý đối với bạn hoặc với bất kỳ bên thứ ba nào theo bất kỳ cách nào đối với bất kỳ nội dung nào do bên thứ ba gửi đến hoặc cung cấp, bao gồm nhưng không giới hạn ở bất kỳ lỗi hoặc thiếu sót, hoặc tổn thất nào dưới bất kỳ hình thức nào. Bằng việc sử dụng Trang web, bạn đồng ý rằng bạn phải đánh giá và chịu mọi rủi ro liên quan đến việc sử dụng bất kỳ nội dung nào của bên thứ ba, bao gồm bất kỳ sự phụ thuộc nào vào tính chính xác, đầy đủ, hoặc hữu ích của nội dung bên thứ ba như vậy.

6.3 Tuyên bố Hướng tới Tương lai: Những tuyên bố trong Trang web hoặc Tài liệu đề cập đến kế hoạch hoặc kỳ vọng là tuyên bố hướng tới tương lai. Những tuyên bố này dựa trên những kỳ vọng hiện tại và liên quan đến nhiều rủi ro và sự không chắc chắn có thể khiến kết quả thực tế khác biệt một cách đáng kể so với những tuyên bố hoặc hàm ý trong các tuyên bố đó. Để biết thêm thông tin về các yếu tố có thể khiến kết quả thực tế khác nhau một cách đáng kể, hãy xem bản phát hành thu nhập gần đây nhất của chúng tôi và hồ sơ SEC tại ​​​​​​www.intc.com​​​​​​.

6.4 Quyền Bản quyền: Ngoại trừ thông tin bí mật của Intel được tiết lộ qua Trang web, việc sử dụng nội dung trên Trang web hoặc Tài liệu chỉ được phép cho mục đích biên tập (tức là phương tiện truyền thông tin tức) và tuân theo Điều khoản. Để yêu cầu quyền sử dụng nội dung ngoài mục đích biên tập, vui lòng nộp yêu cầu của bạn qua e-mail tới địa chỉ copyrightagent@intel.com. Vui lòng bao gồm mô tả về cách thức sử dụng dự kiến đối với tài liệu, cùng với liên kết hoặc bản sao tài liệu được yêu cầu và thông tin liên lạc của bạn. Intel giữ quyền phê duyệt hoặc từ chối bất kỳ yêu cầu nào như vậy, do Intel xác định theo quyết định riêng và tuyệt đối của mình.

7. Nội dung do Người dùng Nộp

7.1 Trang web có thể bao gồm chức năng cho phép người dùng truyền hoặc gửi Nội dung Người dùng cho Intel bằng cách sử dụng Trang web hoặc cho phép người dùng đăng tải hoặc hiển thị Nội dung Người dùng trên Trang web. Bạn thừa nhận và đồng ý như sau đối với Nội dung Người dùng:

7.2 Định nghĩa Nội dung Người dùng: “Nội dung Người dùng” có nghĩa là bất kỳ nội dung hoặc tài liệu nào mà người dùng cung cấp, truyền, hoặc nộp cho Intel bằng cách sử dụng Trang web hoặc đăng tải, tải lên, hoặc hiển thị trên Trang web. “Nội dung người dùng" bao gồm nhưng không giới hạn ở việc đăng ký người dùng, tham gia, chia sẻ công khai, đăng tải, tải lên, liên kết, tải xuống, chuyển giao, xem, viết blog, bình luận, phòng trò chuyện, bảng thông báo và tham gia diễn đàn, hoặc gửi hoặc truyền nội dung người dùng, bao gồm nhưng không giới hạn ở đồ họa, nghệ thuật, phần mềm, mã, dữ liệu, văn bản, video, âm thanh, ý kiến, mô tả, tranh, ảnh, v.v.

7.3 Xử lý Nội dung Người dùng: Intel không xác nhận bất kỳ Nội dung Người dùng nào hoặc bất kỳ ý kiến, khuyến nghị, hoặc lời khuyên nào được trình bày trong đó, và Intel từ chối rõ ràng bất kỳ và tất cả trách nhiệm pháp lý liên quan đến Nội dung Người dùng. Intel sẽ loại bỏ Nội dung Người dùng nếu được thông báo đúng đắn rằng Intel vi phạm quyền bản quyền của người khác theo phần của các điều khoản này có tiêu đề “Khiếu nại Vi phạm Bản quyền DMCA”. Intel giữ quyền loại bỏ Nội dung Người dùng bất kể lý do gì, theo quyết định riêng của mình, và không cần thông báo trước cho bạn hoặc cho bất kỳ bên thứ ba nào.

7.4 Sở hữu Nội dung Người dùng: Intel không tuyên bố quyền sở hữu bất kỳ Nội dung Người dùng nào. Tuy nhiên, trừ khi có thỏa thuận khác bằng văn bản, Intel sẽ tự do sử dụng Nội dung Người dùng mà không phải bồi thường hoặc thanh toán cho bạn. Intel không có nghĩa vụ đăng hoặc sử dụng bất kỳ Nội dung Người dùng nào đã được nộp lên. Trừ khi có thỏa thuận khác bằng văn bản với đại diện Intel được ủy quyền, Nội dung Người dùng mà bạn truyền hoặc đăng tải lên Trang web sẽ được coi là không bí mật và không độc quyền. Intel sẽ có quyền (nhưng không có nghĩa vụ) sử dụng bất kỳ bí quyết, ý tưởng, hoặc khái niệm nào khác được bao gồm hoặc chứa trong Nội dung Người dùng mà không phải bồi thường hoặc thanh toán cho bạn.

7.5 Giấy phép cho Nội dung Người dùng: Trừ khi được quy định khác trên Trang web, bằng cách đăng tải, hiển thị, tải lên, nhập, cung cấp, hoặc gửi Nội dung người dùng, bạn cấp cho Intel, những người được cấp giấy phép con của Intel, và bất kỳ người dùng nào của Trang web hoặc Tài liệu, giấy phép không độc quyền, miễn phí bản quyền, vĩnh viễn, không giới hạn, không thể hủy ngang, không thể kết thúc, có thể chuyển nhượng tự do, và tự do cấp phép lại (thông qua nhiều cấp của được cấp giấy phép con) để sử dụng, phân phối, sao lại, sửa đổi, điều chỉnh, xuất bản, dịch, thực hiện công khai và hiển thị công khai Nội dung Người dùng (toàn bộ hoặc một phần) và để kết hợp Nội dung Người dùng như vậy vào các tác phẩm khác ở bất kỳ định dạng hoặc phương tiện nào hiện được biết đến hoặc sau này được phát triển cho bất kỳ và tất cả các mục đích thương mại hoặc phi thương mại trên toàn thế giới.

7.6 Mã do Người dùng Gửi đến: Trong phạm vi áp dụng, bất kỳ mã nào do người dùng gửi đến được đăng tải trên Trang web đều được cung cấp theo giấy phép do người dùng gửi mã như vậy chỉ định, và chỉ nên được sử dụng hoặc tải xuống theo bất kỳ điều khoản cấp phép nào như vậy. Intel không chịu trách nhiệm về mã do người dùng gửi đến, cũng như Intel không tuyên bố hoặc đảm bảo rằng mã do người dùng gửi đến như vậy sẽ hoạt động hoặc thực hiện mà không có lỗi hoặc hỏng.

7.8 Tuyên bố hoặc Đảm bảo: Bằng cách đăng tải hoặc gửi Nội dung Người dùng, bạn tuyên bố và đảm bảo với Intel rằng (a) bạn sở hữu hoặc kiểm soát tất cả các quyền đối với Nội dung Người dùng đó, bao gồm nhưng không giới hạn ở tất cả các quyền cần thiết để bạn cung cấp, đăng tải, tải lên, nhập, hoặc gửi Nội dung Người dùng, và cấp các quyền do bạn cấp cho Intel liên quan đến Nội dung Người dùng, và (b) Nội dung Người dùng không vi phạm, xâm phạm, hoặc chiếm đoạt quyền tài sản trí tuệ hoặc các quyền sở hữu khác của bất kỳ bên thứ ba nào, bao gồm nhưng không giới hạn ở bất kỳ quyền công khai hoặc quyền riêng tư của bên thứ ba.

7.9 Kiểm duyệt hoặc Sàng lọc trước: Bạn thừa nhận rằng Intel có thể có hoặc có thể không kiểm duyệt hoặc sàng lọc trước Nội dung Người dùng. Theo quyết định riêng của Intel, Intel và những người chỉ định của Intel giữ quyền sàng lọc trước, từ chối, hoặc loại bỏ bất kỳ Nội dung Người dùng nào khỏi Trang web hoặc Tài liệu. Tuy nhiên, Intel sẽ không có trách nhiệm pháp lý liên quan đến Nội dung Người dùng, cho dù phát sinh theo luật bản quyền, phỉ báng, quyền riêng tư, tục tĩu, hoặc luật khác. Không giới hạn những điều đã nói ở trên, Intel sẽ có quyền loại bỏ bất kỳ Nội dung Người dùng nào vào bất kỳ lúc nào và vì bất kỳ lý do gì theo quyết định riêng của Intel.

7.10 Bảo mật cho Việc gửi nội dung của bạn: Bởi vì việc truyền tải qua internet không bao giờ hoàn toàn riêng tư hoặc bảo mật, bạn thừa nhận và đồng ý rằng bất kỳ Nội dung Người dùng nào được gửi hoặc truyền đến hoặc thông qua Trang web đều có thể bị các bên thứ ba truy cập hoặc chặn.

7.11 Chính sách Gửi ý tưởng không theo yêu cầu: CHÍNH SÁCH CỦA INTEL LÀ CẢ INTEL VÀ NHÂN VIÊN CỦA INTEL ĐỀU SẼ KHÔNG CHẤP NHẬN HOẶC CÂN NHẮC CÁC Ý TƯỞNG KHÔNG THEO YÊU CẦU, BAO GỒM CÁC Ý TƯỞNG CHO CHIẾN DỊCH QUẢNG CÁO, KHUYẾN MẠI, SẢN PHẨM HOẶC CÔNG NGHỆ, QUY TRÌNH, TÀI LIỆU, KẾ HOẠCH TIẾP THỊ HOẶC TÊN SẢN PHẨM. XIN VUI LÒNG KHÔNG GỬI BẤT KỲ SẢN PHẨM SÁNG TẠO NGUYÊN BẢN GỐC, BẢN MẪU, BẢN THỬ HOẶC CÁC SẢN PHẨM KHÁC. MỤC ĐÍCH DUY NHẤT CỦA CHÍNH SÁCH NÀY LÀ ĐỂ TRÁNH NHỮNG HIỂU LẦM HOẶC TRANH CÃI CÓ THỂ XẢY RA KHI CÁC SẢN PHẨM HOẶC CHIẾN LƯỢC TIẾP THỊ CỦA INTEL CÓ VẺ TƯƠNG TỰ NHƯ NHỮNG Ý TƯỞNG ĐƯỢC NỘP CHO INTEL. VÌ VẬY, XIN ĐỪNG GỬI NHỮNG Ý TƯỞNG KHÔNG THEO YÊU CẦU CỦA BẠN CHO INTEL HOẶC CHO BẤT KỲ AI TẠI INTEL. NẾU, CHO DÙ CHÚNG TÔI ĐÃ YÊU CẦU LÀ QUÝ VỊ ĐỪNG GỬI CHO CHÚNG TÔI Ý TƯỞNG VÀ TÀI LIỆU CỦA QUÝ VỊ, NHƯNG QUÝ VỊ VẪN GỬI CHÚNG, XIN VUI LÒNG HIỂU RÕ LÀ INTEL KHÔNG BẢO ĐẢM RẰNG CÁC Ý TƯỞNG VÀ TÀI LIỆU CỦA QUÝ VỊ SẼ ĐƯỢC GIỮ BÍ MẬT HOẶC GIỮ ĐỘC QUYỀN SỞ HỮU.

8. Thông báo Dành riêng cho Tài liệu Intel

8.1 Quyền Sử dụng: Quyền sử dụng bất kỳ sách trắng nào do Intel sở hữu, thông cáo báo chí, bảng dữ liệu, tài liệu thông số kỹ thuật, Câu hỏi thường gặp, v.v. ("Tài liệu") được cung cấp dưới dạng Tài liệu qua Trang web được cấp, với điều kiện (a) thông báo bản quyền ở cuối các Điều khoản này và thông báo quyền này xuất hiện trong tất cả các bản sao, (b) bạn chỉ có thể sử dụng Tài liệu để sử dụng cá nhân nhằm mục đích lấy thông tin và phi thương mại, (c) Tài liệu sẽ không được sao chép hoặc đăng tải trên bất kỳ máy tính mạng nào hoặc phát trên bất kỳ phương tiện truyền thông nào, (d) không sửa đổi bất kỳ Tài liệu nào, và (e) bạn tuân thủ tất cả các Điều khoản. Bất kỳ mục đích sử dụng nào khác đều yêu cầu sự cho phép rõ ràng bằng văn bản của Intel, sự cho phép này có thể bị giữ lại theo quyết định riêng của Intel.

8.2 Sử dụng trong Lớp học: Bất kể đoạn trên, các cơ sở giáo dục được công nhận, chẳng hạn như trường phổ thông, đại học, cao đẳng tư thục/công lập, và cao đẳng cộng đồng bang, có thể tải xuống và sao lại Tài liệu để phân phát trong lớp học. Việc phân phát bên ngoài lớp học cần có sự cho phép rõ ràng bằng văn bản của Intel.

9. Thông báo Dành riêng cho Phần mềm Intel

9.1 Điều khoản Cấp phép: Bất kỳ phần mềm Intel nào được cung cấp để tải xuống từ Trang web ("Phần mềm") là sản phẩm có bản quyền của Intel hoặc các nhà cấp phép của Intel. Việc sử dụng Phần mềm được chi phối bởi các điều khoản của thỏa thuận cấp phép áp dụng cho người dùng cuối, đi kèm hoặc được bao gồm trong Phần mềm ("Thỏa thuận Cấp phép"). Bằng cách tải xuống hoặc sử dụng Phần mềm, bạn đồng ý bị ràng buộc bởi các điều khoản của Thỏa thuận Cấp phép. Phần mềm chỉ sẵn có để người dùng cuối tải xuống và sử dụng theo Thỏa thuận Cấp phép. Luật pháp tuyệt đối nghiêm cấm mọi hoạt động sao lại hoặc phân phối lại Phần mềm không tuân theo Thỏa thuận Cấp phép và có thể dẫn đến hình phạt dân sự và hình sự nghiêm khắc. Nếu không có Thỏa thuận Cấp phép đi kèm hoặc được bao gồm trong Phần mềm, thì với điều kiện là bạn tuân thủ các Điều khoản này, Intel cấp cho bạn giấy phép có giới hạn, không độc quyền, không thể chuyển nhượng, có thể thu hồi, trên toàn thế giới, trả trước đầy đủ, không có quyền cấp phép lại, theo bản quyền của Intel (tùy thuộc vào bất kỳ yêu cầu cấp phép nào của bên thứ ba), trong mỗi trường hợp chỉ trong cơ sở của bạn và chỉ để thể hiện, đánh giá, kiểm tra, xác thực, và phát triển các sản phẩm dựa trên Intel của bạn trong nội bộ, để (i) chuẩn bị các sản phẩm phái sinh (như được định nghĩa trong 17 U.S.C. § 101 và tiếp theo) (“Phái sinh”) của Phần mềm, nếu được Intel cung cấp hoặc đưa vào ở dạng mã nguồn, và sao lại Phần mềm, bao gồm cả Phái sinh; (ii) hiển thị và thực hiện trình bày mã đối tượng của Phần mềm bao gồm Phái sinh của bạn cho khách hàng hoặc đối tác của bạn, với nhu cầu biết, chỉ để thể hiện và khi được tích hợp và thực thi bởi sản phẩm dựa trên Intel của bạn hoặc phần cứng Intel do Intel cung cấp và tùy thuộc vào việc khách hàng hoặc đối tác của bạn ký kết thỏa thuận giữ bí mật bằng văn bản nhằm bảo vệ tính bí mật của Phần mềm trong ít nhất 5 năm; và (iii) có các quyền trong các phần phụ (i) và (ii) được thực hiện bởi các nhà thầu làm việc thay mặt bạn hoặc theo lệnh của bạn, với điều kiện bạn vẫn hoàn toàn chịu trách nhiệm pháp lý trước Intel về các hành động và việc không hành động của các nhà thầu đó.

9.2 Hạn chế: Trừ khi được cho phép bởi các Điều khoản này hoặc Thỏa thuận Cấp phép đi kèm với Phần mềm, bạn không được (và không được cho phép bất kỳ bên thứ ba nào) (a) sử dụng, sao chép, phân phối, bán, hoặc chào bán Phần mềm hoặc tài liệu liên quan; (b) sửa đổi, điều chỉnh, cải tiến, tháo rời, dịch ngược, làm nhái, hoặc tạo các sản phẩm phái sinh từ Phần mềm ngoại trừ và chỉ trong phạm vi được yêu cầu cụ thể bởi luật hiện hành bắt buộc hoặc bất kỳ điều khoản cấp phép hiện hành nào của bên thứ ba đi kèm với Phần mềm; (iii) cung cấp Phần mềm cho các bên thứ ba sử dụng hoặc hưởng lợi; (iv) sử dụng Phần mềm trên các sản phẩm của bạn thay vì những sản phẩm bao gồm sản phẩm silicon Intel, nền tảng, hoặc phần mềm được xác định trong Phần mềm; hoặc (v) xuất bản hoặc cung cấp bất kỳ kết quả kiểm tra so sánh hoặc điểm chuẩn Phần mềm nào. Những người vi phạm sẽ bị truy tố theo mức độ tối đa có thể có.

9.3 Sao lại hoặc Phân phối lại: KHÔNG GIỚI HẠN NHỮNG ĐIỀU ĐÃ NÓI Ở TRÊN, TUYỆT ĐỐI NGHIÊM CẤM VIỆC SAO CHÉP HOẶC SAO LẠI PHẦN MỀM INTEL SANG BẤT KỲ MÁY CHỦ HOẶC VỊ TRÍ NÀO KHÁC ĐỂ SAO LẠI HOẶC PHÂN PHỐI LẠI NHIỀU HƠN TRỪ KHI VIỆC SAO LẠI HOẶC PHÂN PHỐI LẠI NHƯ VẬY ĐƯỢC PHÉP RÕ RÀNG THEO THỎA THUẬN CẤP PHÉP ĐI KÈM VỚI PHẦN MỀM NHƯ VẬY.

9.4 Giới hạn Bảo hành Phần mềm: PHẦN MỀM ĐƯỢC BẢO HÀNH, NẾU CÓ, CHỈ THEO ĐIỀU KHOẢN CỦA THỎA THUẬN GIẤY PHÉP ÁP DỤNG. TRỪ KHI ĐƯỢC BẢO ĐẢM TRONG THỎA THUẬN CẤP PHÉP ÁP DỤNG, BẰNG VĂN BẢN NÀY, INTEL TỪ CHỐI TẤT CẢ VIỆC BẢO HÀNH VÀ ĐIỀU KIỆN LIÊN QUAN ĐẾN PHẦN MỀM, DÙ RÕ RÀNG, NGỤ Ý, HAY THEO LUẬT ĐỊNH, BAO GỒM TẤT CẢ VIỆC BẢO HÀNH VÀ ĐIỀU KIỆN VỀ KHẢ NĂNG BÁN ĐƯỢC, TÍNH PHÙ HỢP CHO MỘT MỤC ĐÍCH CỤ THỂ, QUYỀN VÀ/HOẶC SỰ KHÔNG VI PHẠM.

9.5 Công cụ và Tiện ích Phần mềm: ĐỂ THUẬN TIỆN CHO BẠN, INTEL CÓ THỂ CUNG CẤP CÁC CÔNG CỤ VÀ TIỆN ÍCH ĐỂ SỬ DỤNG VÀ TẢI XUỐNG NHƯ MỘT PHẦN CỦA TRANG WEB HOẶC PHẦN MỀM. INTEL KHÔNG ĐƯA RA BẤT KỲ ĐẢM BẢO NÀO VỀ TÍNH CHÍNH XÁC CỦA KẾT QUẢ HOẶC KẾT QUẢ THU ĐƯỢC TỪ VIỆC SỬ DỤNG BẤT KỲ CÔNG CỤ HOẶC TIỆN ÍCH NÀO NHƯ VẬY. VUI LÒNG TÔN TRỌNG QUYỀN TÀI SẢN TRÍ TUỆ CỦA NGƯỜI KHÁC KHI SỬ DỤNG CÁC CÔNG CỤ VÀ TIỆN ÍCH SẴN CÓ TRÊN CÁC TRANG WEB HOẶC NHƯ MỘT PHẦN CỦA PHẦN MỀM.

9.6 Quyền Hạn chế của Chính phủ Hoa Kỳ: Bất kỳ Phần mềm nào cũng được cung cấp "QUYỀN HẠN CHẾ". Việc Chính phủ sử dụng, sao chép, hoặc tiết lộ phải theo các hạn chế như được quy định trong FAR52.227-14 và DFAR252.227-7013 và các quy định tiếp theo. Việc Chính phủ sử dụng bất kỳ phần mềm nào cũng cấu thành sự thừa nhận các quyền sở hữu của Intel trong và đối với Phần mềm.

10. Thông báo Dành riêng cho Sản phẩm Intel

Trang web và Tài liệu có thể chứa thông tin về sản phẩm Intel. Về tất cả các sản phẩm Intel, bạn thừa nhận và đồng ý rằng:

10.1 Giới hạn: TRỪ KHI ĐƯỢC CUNG CẤP TRONG CÁC ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN BÁN SẢN PHẨM CỦA INTEL, INTEL KHÔNG CHỊU BẤT KỲ TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ NÀO, VÀ INTEL TỪ CHỐI BẤT KỲ SỰ BẢO HÀNH RÕ RÀNG HOẶC NGỤ Ý NÀO, LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC BÁN HOẶC SỬ DỤNG SẢN PHẨM INTEL, BAO GỒM TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ HOẶC BẢO HÀNH LIÊN QUAN ĐẾN SỨC KHỎE CHO MỘT MỤC ĐÍCH CỤ THỂ, KHẢ NĂNG BÁN ĐƯỢC, HOẶC VI PHẠM BẤT KỲ BẰNG SÁNG CHẾ, BẢN QUYỀN, HOẶC QUYỀN TÀI SẢN TRÍ TUỆ NÀO KHÁC.

10.2 Sử dụng Sản phẩm Intel: Nếu bạn tích hợp các sản phẩm Intel vào hệ thống tổng thể của mình, bạn chịu trách nhiệm về sự an toàn của hệ thống tổng thể bao gồm các sản phẩm Intel, gồm cả việc tuân thủ các yêu cầu hoặc tiêu chuẩn áp dụng liên quan đến an toàn.

10.3 Thay đổi về Thông số kỹ thuật: Intel có thể thực hiện những thay đổi về thông số kỹ thuật sản phẩm và mô tả sản phẩm bất kỳ lúc nào, mà không phải thông báo cho bạn. Các nhà thiết kế không nên dựa vào tình trạng không có hoặc đặc điểm của bất kỳ tính năng hay hướng dẫn nào được đánh dấu là "dành riêng" hoặc "không xác định". Intel bảo lưu những thay đổi này để định nghĩa trong tương lai và sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm nào đối với những xung đột hoặc tính không tương thích phát sinh từ những thay đổi trong tương lai đối với chúng. Thông tin sản phẩm trên Trang web hoặc Tài liệu có thể thay đổi mà không cần thông báo cho bạn. Đừng chốt một thiết kế bằng cách sử dụng thông tin này.

10.4 Số bộ xử lý: Số bộ xử lý Intel không phải là thước đo hiệu năng. Số hiệu bộ xử lý phân biệt các tính năng có trong mỗi dòng bộ xử lý, chứ không phải giữa các dòng bộ xử lý khác nhau.

10.5 Lỗi và Lỗi in: Những sản phẩm được mô tả trong Trang web hoặc Tài liệu có thể chứa những lỗi thiết kế hoặc lỗi được gọi là lỗi in có thể khiến sản phẩm sai lệch so với thông số kỹ thuật đã công bố. Những lỗi in đặc tính hiện tại sẽ sẵn có theo yêu cầu.

10.6 Tuyên bố về Hiệu năng và Điểm chuẩn: Mọi bài kiểm tra hiệu năng và xếp hạng được cung cấp trong Trang web và Tài liệu đều được đo bằng cách sử dụng các hệ thống và/hoặc linh kiện máy tính cụ thể và phản ánh hiệu năng gần đúng của các sản phẩm Intel được đo bằng các bài kiểm tra đó. Để biết thêm thông tin về các điểm chuẩn và phép đo và hiệu năng của các sản phẩm Intel, vui lòng truy cập trang Chỉ mục Hiệu năng của chúng tôi.

10.7 Tình trạng sẵn có: Chỉ vì một sản phẩm được hiển thị trên Trang web hoặc trong Tài liệu không có nghĩa là sản phẩm đó có sẵn để mua ở tất cả các quốc gia, khu vực tài phán, hoặc địa phương. Hãy liên hệ với văn phòng bán hàng Intel tại địa phương hoặc nhà phân phối của bạn để tìm hiểu tình trạng sẵn có của các sản phẩm trong khu vực địa lý của bạn.

11. Yêu cầu Bồi thường Vi phạm Bản quyền DMCA

11.1 Thông báo về Vi phạm bị Khiếu nại: Căn cứ Tiêu đề 17, Bộ luật Hoa Kỳ, Mục 512(c)(2), thông báo về vi phạm bản quyền bị khiếu nại phải được gửi đến Nhân viên được Chỉ định của Intel. CÁC YÊU CẦU KHÔNG TUÂN THEO THỦ TỤC ĐÃ ĐỀ RA CÓ THỂ KHÔNG NHẬN ĐƯỢC TRẢ LỜI. Hãy xem Thông báo và Thủ tục Khiếu nại Vi phạm Bản quyền để biết hướng dẫn về việc nộp yêu cầu.

11.2 Vi phạm lại: Trong các trường hợp thích hợp, Intel có thể chấm dứt hoặc treo tài khoản/gói đăng ký đối với các Trang web nếu vi phạm lại. Nếu bạn tin rằng chủ tài khoản hoặc người đăng ký là người vi phạm lại, vui lòng làm theo các hướng dẫn ở trên để liên hệ với nhân viên DMCA của Intel và cung cấp thông tin cần thiết để Intel để xác minh xem chủ tài khoản hoặc người đăng ký có phải là người vi phạm lại hay không.

12. Liên kết đến các Trang web hoặc Tài liệu Khác

Trang web và/hoặc Tài liệu có thể chứa liên kết đến các trang web Internet khác. Các trang web được liên kết không nằm trong tầm kiểm soát của Intel và Intel không chịu trách nhiệm về nội dung của bất kỳ trang được liên kết nào, hoặc bất kỳ liên kết nào được chứa trong một trang được liên kết. Intel bảo lưu quyền chấm dứt bất kỳ liên kết hoặc chương trình liên kết nào, vào bất cứ lúc nào. Intel không xác thực các công ty hoặc sản phẩm mà Intel liên kết và giữ quyền ghi chú những thông tin như vậy trên Trang web hoặc Tài liệu. Nếu bạn quyết định truy cập hoặc sử dụng các trang web được liên kết, bạn hoàn toàn tự chịu rủi ro.

13. Loại trừ Bảo hành. Giới hạn Trách nhiệm. Bồi thường

13.1 Loại trừ Bảo hành: BẠN HOÀN TOÀN HIỂU VÀ ĐỒNG Ý RẰNG:

13.2 TRỪ KHI ĐƯỢC NÊU RÕ RÀNG TRONG CHÍNH TÀI LIỆU HOẶC CĂN CỨ BẤT KỲ ĐIỀU KHOẢN CẤP PHÉP HOẶC QUYỀN NÀO ĐỐI VỚI TÀI LIỆU, TRANG WEB VÀ TÀI LIỆU ĐƯỢC CUNG CẤP “NGUYÊN TRẠNG” VÀ “SẴN CÓ” VÀ KHÔNG CÓ BẤT KỲ TUYÊN BỐ HOẶC BẢO ĐẢM NÀO DƯỚI BẤT KỲ HÌNH THỨC NÀO, DÙ RÕ RÀNG, NGỤ Ý, HAY THEO LUẬT ĐỊNH. INTEL VÀ MỖI NHÀ CUNG CẤP HOẶC NHÀ CẤP PHÉP CỦA INTEL TỪ CHỐI RÕ RÀNG BẤT KỲ VÀ TẤT CẢ CÁC TUYÊN BỐ HOẶC BẢO ĐẢM, BAO GỒM NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN Ở CÁC BẢO ĐẢM NGỤ Ý VỀ KHẢ NĂNG BÁN ĐƯỢC, TÍNH PHÙ HỢP CHO MỘT MỤC ĐÍCH CỤ THỂ, TÍNH HỢP LỆ, QUYỀN, HOẶC SỰ KHÔNG VI PHẠM. DO ĐÓ, BẠN TỰ CHỊU RỦI RO KHI SỬ DỤNG TRANG WEB VÀ TÀI LIỆU.

13.3 INTEL KHÔNG ĐẢM BẢO TÍNH CHÍNH XÁC, HOÀN THIỆN, HOẶC ĐẦY ĐỦ CỦA BẤT KỲ TÀI LIỆU NÀO ĐƯỢC CUNG CẤP THÔNG QUA TRANG WEB VÀ NHƯ VẬY VIỆC BẠN SỬ DỤNG BẤT KỲ TÀI LIỆU NÀO CÓ ĐƯỢC THÔNG QUA VIỆC SỬ DỤNG TRANG WEB ĐƯỢC THỰC HIỆN THEO QUYẾT ĐỊNH VÀ RỦI RO CỦA RIÊNG BẠN VÀ BẠN SẼ HOÀN TOÀN CHỊU TRÁCH NHIỆM VỀ BẤT KỲ TỔN THẤT CHO HỆ THỐNG MÁY TÍNH CỦA BẠN HOẶC CÁC THIẾT BỊ KHÁC HOẶC CHO BẤT KỲ MẤT MÁT DỮ LIỆU NÀO DO BẠN SỬ DỤNG TÀI LIỆU.

13.4 Giới hạn Trách nhiệm: BẠN HIỂU RÕ VÀ ĐỒNG Ý RẰNG INTEL, BÊN CẤP PHÉP VÀ NHÀ CUNG CẤP SẼ KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ VỚI BẠN VỀ:

13.5 BẤT KỲ TỔN THẤT NÀO, BAO GỒM NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN Ở TỔN THẤT TRỰC TIẾP, ĐẶC BIỆT, GIÁN TIẾP, NGẪU NHIÊN, HOẶC HẬU QUẢ, DẪN ĐẾN MẤT MÁT SỬ DỤNG, MẤT MÁT DỮ LIỆU, MẤT MÁT LỢI NHUẬN, HOẶC MẤT MÁT TƯƠNG TỰ, THEO BẤT KỲ CÁCH NÀO PHÁT SINH TỪ HOẶC LIÊN QUAN ĐẾN TRANG WEB HOẶC TÀI LIỆU, BAO GỒM NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN Ở VIỆC SỬ DỤNG HOẶC THỰC HIỆN BẤT KỲ PHẦN MỀM, TÀI LIỆU, DỊCH VỤ HOẶC THÔNG TIN NÀO ĐƯỢC CUNG CẤP TRÊN TRANG WEB, BẤT KỂ NGUYÊN NHÂN TỐ TỤNG HOẶC THUYẾT TRÁCH NHIỆM MÀ THEO ĐÓ TIỀN BỒI THƯỜNG ĐƯỢC TÌM KIẾM (CHO DÙ TRONG MỘT HÀNH ĐỘNG DO VI PHẠM HỢP ĐỒNG, VI PHẠM BẢO HÀNH, SƠ SUẤT (BAO GỒM CẢ TRÁCH NHIỆM NGHIÊM NGẶT), HOẶC CÁC HÀNH ĐỘNG SAI LẦM KHÁC).

13.6 BẤT KỲ MẤT MÁT HOẶC TỔN THẤT NÀO MÀ BẠN CÓ THỂ PHẢI CHỊU DO (a) BẤT KỲ SỰ PHỤ THUỘC NÀO CỦA BẠN VÀO SỰ HOÀN THIỆN, CHÍNH XÁC, HOẶC TỒN TẠI CỦA BẤT KỲ NỘI DUNG NÀO TRONG HOẶC TRÊN TRANG WEB, TÀI LIỆU, HOẶC VĂN BẢN, BẤT KỲ THAY ĐỔI NÀO DO INTEL THỰC HIỆN THEO ĐÓ, HOẶC BẤT KỲ SỰ NGỪNG HOẠT ĐỘNG VĨNH VIỄN HOẶC TẠM THỜI NÀO CỦA INTEL ĐỐI VỚI ĐIỀU KHOẢN, HOẶC (b) VIỆC BẠN KHÔNG GIỮ MẬT KHẨU HOẶC CHI TIẾT TÀI KHOẢN CỦA MÌNH AN TOÀN VÀ BÍ MẬT.

13.7 CÁC GIỚI HẠN NÊU TRÊN VỀ TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ CỦA INTEL SẼ ÁP DỤNG CHO DÙ INTEL CÓ BIẾT, ĐÃ ĐƯỢC THÔNG BÁO, HAY LẼ RA PHẢI BIẾT VỀ KHẢ NĂNG XẢY RA BẤT KỲ MẤT MÁT NÀO NHƯ VẬY. VÌ MỘT SỐ KHU VỰC TÀI PHÁN NGHIÊM CẤM VIỆC LOẠI TRỪ HOẶC GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ ĐỐI VỚI NHỮNG TỔN THẤT PHỤ HOẶC GIÁN TIẾP, GIỚI HẠN TRÊN CÓ THỂ KHÔNG ÁP DỤNG ĐỐI VỚI BẠN. BẤT KỲ NGUYÊN NHÂN TỐ TỤNG NÀO MÀ BẠN CÓ THỂ CÓ ĐỐI VỚI VIỆC BẠN SỬ DỤNG TRANG WEB HOẶC TÀI LIỆU PHẢI ĐƯỢC BẮT ĐẦU TRONG VÒNG MỘT (1) NĂM SAU KHI PHÁT SINH KHIẾU NẠI HOẶC NGUYÊN NHÂN TỐ TỤNG. TUYÊN BỐ TỪ CHỐI TRÁCH NHIỆM VÀ GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ ĐƯỢC QUY ĐỊNH TRONG ĐIỀU KHOẢN SẼ ÁP DỤNG BẤT KỂ VIỆC KHÔNG ĐẠT ĐƯỢC BẤT KỲ MỤC ĐÍCH THIẾT YẾU NÀO.

13.8 Bồi thường: Theo sự bảo vệ mà Intel chọn, bạn đồng ý bồi thường, và giữ cho Intel và từng cán bộ, giám đốc, nhân viên, đại lý, đại diện, đối tác, nhà cung cấp, và bên cấp phép (“Bên được bồi thường”) vô hại khỏi tất cả các tố tụng, khiếu nại, hoặc yêu cầu, và tất cả các mất mát, tổn thất, trách nhiệm pháp lý, phí, tiền phạt, lệ phí phạt, chi phí, và phí tổn (bao gồm nhưng không giới hạn ở phí luật sư và chi phí pháp lý) phát sinh từ hoặc liên quan đến việc bạn vi phạm hoặc phá vỡ Điều khoản hoặc bất kỳ nội dung nào bạn cung cấp thông qua Trang web hoặc Tài liệu. Bạn thừa nhận và đồng ý rằng bất cứ lúc nào Intel cũng có thể đảm nhận quyền bảo vệ và kiểm soát độc quyền đối với bất kỳ khiếu nại nào mà bạn phải bồi thường cho Intel dưới đây, và bạn đồng ý hợp tác hoàn toàn với Intel, theo yêu cầu hợp lý của Intel, liên quan đến việc Intel bảo vệ và điều tra về bất kỳ khiếu nại nào như vậy. Bạn đồng ý rằng bạn sẽ không giải quyết hoặc thỏa hiệp bất kỳ khiếu nại nào mà nợ khoản bồi thường theo đây mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của Intel, trong đó Intel có thể từ chối, giữ lại, đưa ra điều kiện, hoặc trì hoãn, bất kể lý do, theo quyết định riêng và tuyệt đối của Intel.

14. Tổng quát

14.1 Trang web và Tài liệu được kiểm soát hoặc cung cấp từ các văn phòng của Intel tại Hoa Kỳ. Intel không tuyên bố hay đảm bảo rằng Trang web hoặc Tài liệu là thích hợp hoặc có sẵn để sử dụng ở các vị trí khác, hoặc việc bạn truy cập chúng từ lãnh thổ mà bạn cư trú là hợp pháp hoặc sẽ là hợp pháp hoặc tuân thủ luật áp dụng của địa phương. Những người chọn truy cập Trang web hoặc Tài liệu từ những vị trí khác là tự họ chủ động làm như thế và chịu trách nhiệm tuân theo các luật áp dụng của địa phương. Tài liệu có sẵn trên Trang web tuân theo luật kiểm soát xuất khẩu của Hoa Kỳ và cũng có thể tuân theo luật của quốc gia nơi bạn cư trú.

14.2 Điều khoản cấu thành toàn bộ thỏa thuận giữa bạn và Intel và chi phối việc bạn sử dụng Trang web và Tài liệu. Bất kỳ khiếu nại nào liên quan đến Trang web và/hoặc Tài liệu sẽ do luật của bang Delaware, Hoa Kỳ chi phối, bất kể xung đột về nguyên tắc luật của bang và mỗi bên sẽ tuân theo quyền tài phán cá nhân và độc quyền của các tòa án nằm trong bang Delaware, Hoa Kỳ. Nếu bất kỳ điều khoản nào của Điều khoản được tòa án có thẩm quyền phán xét là không có giá trị pháp lý, thì các bên, tuy nhiên, đồng ý rằng tòa án cần phán xử mục đích của các bên như được phản ánh trong điều khoản đó, và các điều khoản khác của Điều khoản sẽ vẫn có đầy đủ hiệu lực. Tiêu đề phần và đoạn trong các Điều khoản này chỉ nhằm mục đích thuận tiện cho việc tham khảo và không được ảnh hưởng đến việc giải thích Thỏa thuận này.

Tập đoàn Intel, 2200 Mission College Blvd., Santa Clara, CA 95054-1549, Hoa Kỳ.

Điều khoản Sử dụng của Intel.com phiên bản ngày 1 tháng 4 năm 2021.