Ở Intel, các giá trị của chúng ta định nghĩa về con người chúng ta

Các giá trị của chúng ta hướng dẫn ta cách ra quyết định, cách đối xử lẫn nhau và cách phục vụ khách hàng của chúng ta. Các giá trị này là cơ sở cho cách chúng tôi đạt được mục đích của mình: Chúng tôi tạo ra công nghệ làm thay đổi thế giới, giúp cải thiện cuộc sống của mỗi một con người trên hành tinh. Không chỉ đơn giản là lời nói, các giá trị của chúng ta là một sợi dây liên kết tất cả chúng ta.