Intel® Data Center GPU chuỗi Flex

Chuỗi Flex Intel® Data Center GPU là GPU đa năng được tối ưu hóa cho mật độ và chất lượng truyền phát trực tiếp nội dung môi trường. Được tích hợp các tính năng của máy chủ, sản phẩm cho phép mức độ tin cậy, tính khả dụng và khả năng mở rộng cao.

Intel® Data Center GPU chuỗi Flex