Khám phá Giải pháp Intel® Select cho phân tích

Đẩy nhanh thời gian tìm hiểu thông tin chi tiết với phần cứng đã được kiểm nghiệm và các ngăn xếp phần mềm được tối ưu hóa hướng tới hiệu năng và tính linh hoạt. Giải pháp Intel Select cho Phân tích được thiết kế để tiến hành các hoạt động kinh doanh nhanh hơn nhiều trong các thỏa thuận cấp độ dịch vụ (SLA) bắt buộc đối với doanh nghiệp.