Intel® eASIC™ Devices

Intel® eASIC™ devices are structured ASICs, an intermediary technology between FPGAs and standard-cell ASICs. These devices provide lower unit-cost and lower power compared to FPGAs and faster time to market and lower non-recurring engineering cost compared to standard-cell ASICs. The new Intel® eASIC™ N5X devices, formerly codenamed Diamond Mesa, add a hard processor system and secure device managers compatible with Intel® FPGAs to extend Intel's logic portfolio offerings.

Intel® eASIC™ Devices

Benefits

Lower Power and Unit Cost

Provides unit-cost and power reductions compared to FPGA by replacing SRAM configuration logic with patented single-via customization technology and disconnecting power from unused device structures.

Time Advantage

Faster time to market and turnaround time than traditional ASICs due to simplified design flow, customization of only a few mask layers, and when feasible no PCB change from base FPGA designs.

High Performance

The structured ASIC combines logic, memory, DSP functionality, high-speed memory interfaces, and high-speed transceivers for high-performance data plane or control plane applications.

Broad IP Support

A wealth of fully verified eASIC-ready IP cores from Intel and third-party alliance partners.

Simplified Design Flow

Intel® eASIC™ device eTools offer a framework for design conversion and validation using a combination of internally developed and industry standard third-party tools.

Market Applicability

Intel® eASIC™ devices offer custom low power1 2 3 4 5 6 solutions for a broad range of end markets such as 5G wireless, networking, military, cloud and storage, machine learning inference, consumer, video and broadcast and automotive applications.

Documentation

To access documentation for Intel® eASIC™ devices, you need a login.

Browse documentation

Get Started

Are you interested in Intel® eASIC™ devices? Contact us to learn more.

Contact us now

Thông tin Sản phẩm và Hiệu năng

1

Hiệu suất thay đổi theo cách sử dụng, cấu hình và các yếu tố khác. Tìm hiểu thêm tại www.Intel.vn/PerformanceIndex.

2

Kết quả hiệu năng dựa trên thử nghiệm kể từ ngày được hiển thị trên cấu hình và có thể không phản ánh tất cả các bản cập nhật bảo mật có sẵn công khai. Xem phần sao lưu để biết thông tin chi tiết cấu hình. Không có sản phẩm hoặc linh kiện nào có thể an toàn tuyệt đối.

3

Không có sản phẩm hoặc linh kiện nào có thể an toàn tuyệt đối.

4

Chi phí và kết quả của bạn có thể thay đổi.

5

Kết quả được ước tính hoặc mô phỏng.

6

Các tuyên bố trong tài liệu này đề cập đến các kế hoạch hoặc kỳ vọng trong tương lai là các tuyên bố hướng tới tương lai. Những tuyên bố này dựa trên những kỳ vọng hiện tại và liên quan đến nhiều rủi ro và sự không chắc chắn có thể khiến kết quả thực tế khác biệt một cách đáng kể so với những tuyên bố hoặc hàm ý trong các tuyên bố đó. Để biết thêm thông tin về các yếu tố có thể khiến kết quả thực tế khác nhau một cách đáng kể, hãy xem bản phát hành thu nhập gần đây nhất của chúng tôi và hồ sơ SEC tại ​​​​​​www.intc.com​​​​​​.