Chuyển dữ liệu nhanh hơn

Chia tỷ lệ để đáp ứng nhu cầu trên mạng của bạn trong kỷ nguyên tập trung vào dữ liệu. Tăng tốc các ứng dụng ưu tiên cao, xử lý gói tin và nhiệm vụ cần đặc biệt chú ý đến độ trễ với danh mục sản phẩm Intel® Ethernet.