Chuyển dữ liệu nhanh hơn

Chia tỷ lệ để đáp ứng nhu cầu trên mạng của bạn trong kỷ nguyên tập trung vào dữ liệu. Tăng tốc các ứng dụng ưu tiên cao, xử lý gói tin và nhiệm vụ cần đặc biệt chú ý đến độ trễ với danh mục sản phẩm Intel® Ethernet.

Mang lại tính linh hoạt và khả năng thích ứng cho Trung tâm dữ liệu

Bộ điều hợp mạng chuỗi Intel Ethernet 800 100Gb giúp giảm độ phức tạp cho các môi trường mạng hạn chế cổng. Công cụ cấu hình cổng Ethernet (EPCT) cho phép thay đổi cấu hình cổng vật lý một cách nhanh chóng và thường xuyên nếu cần.

Xem Biểu đồ thông tin EPCT ›

OCP NIC 3.0

Tìm hiểu về Bộ điều hợp Mạng Ethernet Intel® hỗ trợ tiêu chuẩn mới thú vị giúp mở rộng khả năng kết nối mạng của máy chủ ngoài hình thức giao tiếp PCIe.