Nền tảng FPGA Intel®

Danh mục Thẻ tăng tốc có thể lập trình Intel® FPGA (Intel® FPGA PAC) và SmartNIC của Intel cho phép các tổ chức triển khai các giải pháp tăng tốc dựa trên FPGA của họ một cách rộng rãi và hiệu quả. Được triển khai và thiết kế để sử dụng trong ngành viễn thông, nhà cung cấp dịch vụ đám mây và các loại môi trường trung tâm dữ liệu doanh nghiệp khác, các nền tảng FPGA Acceleration này liên tục được các nhà cung cấp máy chủ nhà sản xuất thiết bị gốc (OEM) hàng đầu cung cấp và bán.

Nền tảng FPGA Intel®