Sở hữu trí tuệ FPGA Intel®

Danh mục Tài sản Trí tuệ (IP) FPGA Intel® bao gồm nhiều loại ứng dụng với sự kết hợp của các lõi IP mềm và cứng cùng với các thiết kế tham chiếu. Các đối tác IP của chúng tôi (thông qua Liên minh Đối tác Intel) đóng góp vào danh mục này và cung cấp các giải pháp thay thế.

Sở hữu trí tuệ FPGA Intel®