Trình điều khiển & phần mềm mới nhất

Các bản tải xuống khả dụng:
Tất cả

Tên

Intel® Chipset Device Software for Windows® 10 64-bit and Windows 11* for Intel® NUC Products

Intel® Wireless Technology-Based Driver for Windows® 10 & Windows* 11 for Intel® NUC Products

Intel® Wireless Bluetooth Driver for Windows® 10 64-Bit and Windows 11* for Intel® NUC

Cập nhật BIOS [JYGLKCPX]

Intel® Graphics DCH Driver cho Windows®10 và Windows 11* dành cho các Sản phẩm Intel® NUC thế hệ thứ 6 đến thứ 10 (trừ NUC6i7KYK) và hầu hết các sản phẩm Intel® Element NUC

Công cụ cập nhật chương trình cơ sở eMMC