Tất cả sản phẩm Ethernet Intel®

3 Kết quả

Quang khắc : 65 nm

Áp dụng bộ lọc

Intel® 82599EN 10 Gigabit Ethernet Controller

 • Q4'11 Ngày phát hành
 • PCIe v2.0 (5.0 GT/s) Loại giao diện hệ thống
 • 10/1GbE Tốc độ dữ liệu trên mỗi cổng
 • Single Số cổng
So sánh ngay

Intel® 82599EB 10 Gigabit Ethernet Controller

 • Q2'09 Ngày phát hành
 • PCIe v2.0 (5.0 GT/s) Loại giao diện hệ thống
 • 10/1GbE Tốc độ dữ liệu trên mỗi cổng
 • Dual Số cổng
So sánh ngay

Intel® 82599ES 10 Gigabit Ethernet Controller

 • Q2'09 Ngày phát hành
 • PCIe v2.0 (5.0 GT/s) Loại giao diện hệ thống
 • 10/1GbE Tốc độ dữ liệu trên mỗi cổng
 • Dual Số cổng
So sánh ngay