1 Kết quả

Quang khắc : 65 nm

Áp dụng bộ lọc

Intel® 82599ES 10 Gigabit Ethernet Controller

  • Q2'09 Ngày phát hành
  • PCIe v2.0 (5.0 GT/s) Loại giao diện hệ thống
  • 10/1GbE Tốc độ dữ liệu trên mỗi cổng
  • Dual Số cổng
So sánh ngay