Kết nối Ethernet Intel® C827

Kết nối C827 cung cấp tốc độ lên đến 25GbE qua bốn cổng để mở rộng phạm vi tiếp cận của tín hiệu trên nhiều giao diện được hỗ trợ: SFI, KR, KR4, XAUI, KX, SGMII, XLAUI, KR2, CR2, CR4, CAUI, CPRI.