Cáp quang Ethernet

Cáp quang Intel® Ethernet là những giải pháp đáng tin cậy đã được chứng minh cho các kết nối Ethernet mật độ cao. Kết hợp các sản phẩm này với Bộ điều hợp mạng Intel® Ethernet 800, 700 hoặc 500, để có khả năng tương tác đáng tin cậy và hiệu suất nhất quán trên toàn mạng.

Cáp quang Ethernet