Trình điều khiển & phần mềm mới nhất

Các bản tải xuống khả dụng:
Tất cả

Tên

Administrative Tools for Intel® Network Adapters

Intel® Network Adapter Driver for Windows Server 2012*

Intel® Ethernet Product Release Notes

Adapter User Guide for Intel® Ethernet Adapters

Intel® Network Adapter Driver for Windows 7* - Final Release