Hướng dẫn Sử dụng Bộ điều hợp cho Bộ điều hợp Intel® Ethernet

19373
2/14/2024

Giới thiệu

Bản tải xuống này chứa phiên bản 29.0 của Hướng dẫn sử dụng bộ điều hợp Intel® Ethernet.

Các bản tải xuống sẵn có

  • OS Independent, FreeBSD*, Microsoft Windows*, Linux*, VMware*
  • Kích thước: 1.6 MB
  • SHA1: D547E43148256F0DF198F96C1F30977CD067CE36

Mô tả chi tiết

Tổng quan

Bản tải xuống này chứa Hướng dẫn sử dụng bộ điều hợp Intel® Ethernet.

Có gì mới không

Xem lại ghi chú phát hành và tệp readme.txt .

Xem ghi chú phát hành để biết hướng dẫn cài đặt, phần cứng được hỗ trợ, tính năng mới, bản sửa lỗi và các sự cố đã biết.

Bản tải xuống này hợp lệ cho (các) sản phẩm được liệt kê dưới đây.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.