Hướng dẫn sử dụng bộ điều hợp cho Intel® Ethernet điều hợp khác

19373
7/29/2022

Giới thiệu

Bản tải xuống này chứa phiên bản 27.5 của Hướng dẫn sử dụng bộ điều hợp Intel® Ethernet hành.

Các bản tải xuống sẵn có

  • Độc lập với Hệ điều hành
  • Kích thước: 1.6 MB
  • SHA1: 0CD8DBC35CFCD7E1B7582C4D041B64A2B38A67A5

Mô tả chi tiết

Tổng quan

Bản tải xuống này bao gồm các bộ điều hợp Intel® Ethernet hướng dẫn sử dụng của bạn.

Có gì mới không

Xem lại các ghi chú phát hành và tệp .txt tập tin đọc.

Xem ghi chú phát hành để biết hướng dẫn cài đặt, phần cứng được hỗ trợ, tính năng mới, sửa lỗi và các vấn đề đã biết.

Bản tải xuống này hợp lệ cho (các) sản phẩm được liệt kê dưới đây.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm1

Thông tin Sản phẩm và Hiệu năng

1

Intel đang trong quá trình xóa ngôn ngữ kỳ thị khỏi tài liệu, giao diện người dùng và mã hiện tại của chúng tôi. Xin lưu ý rằng không phải lúc nào các thay đổi có hiệu lực trở về trước cũng khả thi và một số ngôn ngữ kỳ thị có thể vẫn còn xuất hiện trong tài liệu, giao diện người dùng và mã cũ.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.