Hướng dẫn sử dụng bộ điều hợp cho Intel® Ethernet điều hợp khác

19373
10/18/2021

Giới thiệu

Bản tải xuống này chứa phiên bản 26.6 của Hướng dẫn sử dụng bộ điều hợp Intel® Ethernet hành.

Các bản tải xuống sẵn có

  • Kích thước: 3.1 MB
  • SHA1: BA059E62ECD0E1906712D0184EB8653D0CA41331

Mô tả chi tiết

Lưu ý: Xin lưu ý rằng số phiên bản "26.5" đã bị bỏ qua cho phiên bản này và số phiên bản "26.6" được sử dụng thay thế. Phát hành 26.6 là bản cập nhật mới nhất phát hành 26.4.

=========================

Tổng quan

Bản tải xuống này bao gồm các bộ điều hợp Intel® Ethernet hướng dẫn sử dụng của bạn.

Có gì mới không

Xem lại các ghi chú phát hành và tệp readme.txt.

Xem ghi chú phát hành để biết hướng dẫn cài đặt, phần cứng được hỗ trợ, tính năng mới, sửa lỗi và các vấn đề đã biết.

Bản tải xuống này hợp lệ cho (các) sản phẩm được liệt kê dưới đây.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.