Vô hiệu hóa khả năng giảm tải tổng kiểm tra TCP-IPv6 với bộ điều khiển Intel® 1/10 GbE

19174
10/30/2017

Giới thiệu

Vô hiệu hóa khả năng giảm tải tổng kiểm tra TCP-IPv6 với bộ điều khiển Intel® 1/10 GbE

Các bản tải xuống sẵn có

  • OS Independent
  • Kích thước: 88.4 KB
  • SHA256: 931474CBDE1AF196405E490512695EB86B85877409F2E5343F0D208941A73C11

Mô tả chi tiết

Tổng quan

Gói DisableTCP-IPv6ChecksumOffload.zip (tệp ZIP) chứa các nội dung sau:

  • Tóm tắt kỹ thuật (DisableTCP-IPv6ChecksumOffloadTechBrief_Rev1.0.pdf)
  • Tập lệnh Windows* PowerShell* (DisableChecksumOffload.ps1)

Đảm bảo rằng bạn có cả hai mục trước khi tiếp tục.

Mục đích

Trong một số trường hợp máy khách được kết nối qua một số Thiết bị đầu cuối mạng quang (ONT) cụ thể và dữ liệu được nối vào sau tổng kiểm tra gói, bộ điều hợp mạng có thể thả nhận gói khi sử dụng TCP-IPv6 Checksum Offload cho lưu lượng nhận.

Sản phẩm bị ảnh hưởng

Tất cả các bộ điều khiển Intel® Ethernet 1 GbE và 10 GbE và bộ điều hợp mạng.

Hành động nên làm

Tải xuống tệp "DisableTCP-IPv6ChecksumOffload.zip" và làm theo hướng dẫn trong "DisableTCP-IPv6ChecksumOffloadTechBrief_Rev1.0.pdf".

Bản tải xuống này hợp lệ cho (các) sản phẩm được liệt kê dưới đây.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.