Ghi chú phát hành sản phẩm Intel® Ethernet

19622
5/20/2024

Giới thiệu

Cung cấp ghi chú phát hành sản phẩm Intel® Ethernet. (29.1.1)

Các bản tải xuống sẵn có

  • OS Independent, FreeBSD*, Microsoft Windows*, Linux*, VMware*
  • Kích thước: 28.6 KB
  • SHA256: 2EB6B324C2A717AA718C333E3F62B13A1DEDC56CDBB14D3B327E2D234964378D

Mô tả chi tiết

Tổng quan

Bản tải xuống này cung cấp Ghi chú phát hành hiện tại cho Sản phẩm Intel® Ethernet.

Ghi chú Phát hành có định dạng PDF. Cần có Adobe Reader* (hoặc tương thích).

Bản tải xuống này hợp lệ cho (các) sản phẩm được liệt kê dưới đây.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.