Công cụ quản trị cho Intel® Network Adapters

2593
5/8/2024

Giới thiệu

Bản ghi tải xuống này cài đặt phiên bản 29.1 của công cụ quản trị cho Intel® Network Adapters.

Các bản tải xuống sẵn có

  • OS Independent, Microsoft Windows*
  • Kích thước: 2.9 MB
  • SHA256: CF54B52948FD3F739E5483E89B214A088229A1F11FCFAFD4F6BBB175F12494BC
  • OS Independent, Linux*
  • Kích thước: 1.6 MB
  • SHA256: 4E302692FBB2852318B8CF7043236747945F79BA1E3904DF0287ADC2988D3C64

Mô tả chi tiết

Tổng quan

Bản ghi tải xuống này cài đặt phiên bản 29.1 của công cụ quản trị cho Intel® Network Adapters.

Có gì mới không

Xem ghi chú phát hành trong tệp readme.txt để biết hướng dẫn cài đặt, phần cứng được hỗ trợ, tính năng mới, bản sửa lỗi và các sự cố đã biết.

Bản tải xuống này hợp lệ cho (các) sản phẩm được liệt kê dưới đây.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.