Công cụ quản trị cho bộ điều hợp mạng Intel®

2593
8/7/2023

Giới thiệu

Bản ghi tải xuống này cài đặt phiên bản 28.2 của công cụ quản trị cho Bộ điều hợp Mạng Intel®.

Các bản tải xuống sẵn có

  • Độc lập với Hệ điều hành, Microsoft Windows*
  • Kích thước: 6.4 MB
  • SHA1: 9C4F547232620AA5F0B643C39A33C84888300013
  • Độc lập với Hệ điều hành, Linux*
  • Kích thước: 5 MB
  • SHA1: CE2F0D4D5A49FB7DACA05F0A042736EA893275CA

Mô tả chi tiết

Tổng quan

Bản ghi tải xuống này cài đặt phiên bản 28.2 của công cụ quản trị cho Bộ điều hợp Mạng Intel®.

Có gì mới không

Xem ghi chú phát hành trong tệp readme.txt để biết hướng dẫn cài đặt, phần cứng được hỗ trợ, có gì mới, bản sửa lỗi và các sự cố đã biết.

Bản tải xuống này hợp lệ cho (các) sản phẩm được liệt kê dưới đây.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.