Công cụ quản trị cho các Intel® Network Adapters

2593
10/18/2021

Giới thiệu

Bản ghi tải xuống này cài đặt phiên bản 26.6 của các công cụ quản trị Intel® Network Adapters.

Các bản tải xuống sẵn có

  • Kích thước: 4.6 MB
  • SHA1: 48D5C6A0DC202276BCC75AE41F6A26D113DB4930
  • Kích thước: 6 MB
  • SHA1: BF1B694A07EEF578F9BE43D6825F9A23951861C8

Mô tả chi tiết

Lưuý: Xin lưu ý rằng số phiên bản "26.5" đã được bỏ qua cho phiên bản này và số phiên bản "26.6" đã được sử dụng thay thế. Phát hành 26.6 là bản cập nhật mới nhất phát hành 26.4.

=====================

Bản ghi tải xuống này cài đặt phiên bản 26.6 của các công cụ quản trị Intel® Network Adapters.

Có gì mới không

Xem ghi chú phát hành trong tệp readme.txt để biết hướng dẫn cài đặt, phần cứng được hỗ trợ, tính năng mới, sửa lỗi và các sự cố đã biết.

Bản tải xuống này hợp lệ cho (các) sản phẩm được liệt kê dưới đây.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.