Demystifying PC Technology: Do You Need a Tech Refresh?

Intel-sponsored blog.

Hidden Costs of Older PCs

  • Employees can waste up to 11 hours per year waiting for an older PC to start up.1

  • Older PCs can make employees 29% less productive.2

  • Older PCs cost up to $17,000 a year in lost productivity per worker.3

  • Find a new computer that fits your needs.

BUILT IN - ARTICLE INTRO SECOND COMPONENT


Technology inefficiencies can creep into your small business over time—oftentimes, almost unnoticed. Employees waiting for minutes for their PCs to boot up each morning, computer crashes, data breaches, and technology that simply can’t keep up with resource-hungry new applications can all affect productivity and the bottom line.4

The Hidden Cost of Older PCs

Ever notice how the time to start up your computer seems to get longer the older your computer is? It’s not your imagination. Older computers do take longer to boot. In fact, research from a J. Gold Associates report commissioned by Intel, Older PCs in SMB cost study – selected results,5 estimates that a PC that’s less than one year old takes, on average, less than a minute to start up. At more than five years old, that average startup time jumps to just over four minutes. Add that up over the course of a year, and employees can waste up to 11 hours waiting for an older PC to start up.1

But it’s not just time wasted waiting for computers to start up. The J. Gold Associates research also notes that small businesses estimate that more than 40% (43.42%) of their personal computers more than five years old break or malfunction every year. That’s in comparison to just over 5% for PCs less than a year old. The cost of the malfunctions for older hardware can add up to about $662 a year for each failure.6

Add it all up and older PCs can make employees 29% less productive2 and cost up to $17,000 a year in lost productivity per worker.3

And that’s not all. Older computers can also be more vulnerable to cyberattacks. And those can be extremely costly, especially for a small business. J. Gold reports that respondents said their older PCs have been hacked more than their newer machines on average. Globally, respondents estimated that on average, 5.92% of their PCs that were less than one year old had experienced malware attacks or other hacks. For PCs more than five years old, that percentage jumps to 34.47%.3

What does that mean in terms of the potential financial costs to a small business? The average cost of a single data breach worldwide is an estimated $35,745 per employee when an employee’s PC is more than five years old.7

Keeping Up with Cutting-Edge Technology

The hidden costs of older computers go beyond slow start times and malfunctions—and even security breaches. The reality is that many software applications are being upgraded often and these upgrades, while they deliver more and better functionality, may also require more computing power.

RJ Martino, CEO of Scale Technology, says, “If you don’t have the latest hardware, some features of new, or updated software simply cannot work. In a worst-case scenario, such as an update to the operating system, it might even slow down your computer’s performance.” Today, upgrading your PC hardware even every two years may not be often enough. Martino concludes with this: “Bottom line, if you want to be on the cutting edge of technology, you better make sure you’ve got cutting-edge hardware.”8

Learn more about key hardware components ›

Refresh for a Power Boost

To help maximize your employee productivity and the power of the latest business applications, talk to a trusted partner about whether it’s time to upgrade your PC hardware. The cost savings and productivity gains you may achieve could significantly outweigh the hidden costs of trying to squeeze more life out of the PCs you have now.9

Thông tin Sản phẩm và Hiệu năng

1

Nhận định “Nhân viên mất đến 11 giờ mỗi năm chỉ để chờ máy tính khởi động” là dựa trên một khảo sát qua web năm 2018, do Intel ủy quyền và J. Gold Associates, LLC. thực hiện, với 3297 người tham gia khảo sát từ các doanh nghiệp nhỏ tại 16 quốc gia (Úc, Canada, Trung Quốc, Pháp, Đức, Ấn Độ, Ý, Nhật Bản, Mexico, Ả Rập Saudi, Nam Phi, Tây Ban Nha, Thổ Nhĩ Kỳ, UAE, Anh, Hoa Kỳ), để đánh giá các thử thách và chi phí liên quan đến việc sử dụng máy tính cá nhân cũ. Giả sử khởi động một lần mỗi ngày và áp dụng thời gian khởi động trung bình được tính bằng cách lấy trung bình thời gian mà người tham gia khảo sát ước tính phải mất để khởi động một máy tính cá nhân đã qua năm sử dụng, ước tính nhân viên sẽ mất đến 11 giờ một năm để khởi động máy tính cá nhân đã qua năm sử dụng (4,07 phút x 5 ngày một tuần x 52 tuần một năm chia cho 60 (để lấy số giờ) x tỷ lệ sử dụng của 0,67 = 4,07 X 5 X 52 / 60 X 0,67 = 11,8). Để xem thống kê này và báo cáo đầy đủ, hãy truy cập.

2

Nhận định “Năng suất của nhân viên làm việc trên máy tính đã qua trên 5 năm sử dụng giảm 29%” là dựa trên sự sụt giảm năng suất mà người tham gia khảo sát ước tính khi sử dụng một máy tính đã qua 5 năm sử dụng nhân cho lượng thời gian trung bình mà người tham gia khảo sát ước tính sẽ sử dụng trên một máy tính. Để xem thống kê này và báo cáo đầy đủ, hãy truy cập tại đây.

3

Nhận định “Với mỗi máy tính đã qua năm sử dụng, bạn có thể sẽ tốn đến 17.000 USD mỗi năm” là dựa trên khảo sát qua web năm 2018, do Intel ủy quyền và J. Gold Associates, LLC. thực hiện, với 3.297 người tham gia khảo sát từ các doanh nghiệp nhỏ tại 16 quốc gia (Úc, Canada, Trung Quốc, Pháp, Đức, Ấn Độ, Ý, Nhật Bản, Mexico, Ả Rập Saudi, Nam Phi, Tây Ban Nha, Thổ Nhĩ Kỳ, UAE, Anh, Hoa Kỳ), để đánh giá các thử thách và chi phí liên quan đến việc sử dụng máy tính cá nhân cũ. Những người tham gia khảo sát ước tính rằng đối với máy tính cá nhân đã trên 5 năm sử dụng, hiệu quả làm việc của các nhân viên sẽ giảm đến 29% - dựa trên mức lương trung bình của nhân viên là 60.000 USD, chi phí cho năng suất bị giảm sút có giá trị đến 17.000 USD. Để xem thống kê này và báo cáo đầy đủ, hãy truy cập tại đây.

4

Các tình huống giảm chi phí được mô tả nhằm sử dụng làm ví dụ về cách một sản phẩm dựa trên Intel® nhất định, trong các tình huống và cấu hình quy định, có thể ảnh hưởng đến chi phí trong tương lai và mang lại khoản tiết kiệm chi phí. Tình huống sẽ thay đổi. Intel không đảm bảo bất kỳ chi phí hoặc khoản giảm chi phí nào.

5

Thống kê từ một khảo sát qua web năm 2018 với 3.297 người tham gia khảo sát từ các doanh nghiệp nhỏ tại 16 quốc gia (Úc, Canada, Trung Quốc, Pháp, Đức, Ấn Độ, Ý, Nhật Bản, Mexico, Ả Rập Saudi, Nam Phi, Tây Ban Nha, Thổ Nhĩ Kỳ, UAE, Anh, Hoa Kỳ) do Intel ủy quyền và J. Gold Associates, LLC. thực hiện, để đánh giá các thử thách và chi phí liên quan đến việc sử dụng máy tính cá nhân cũ. Nhận thông tin chi tiết về nghiên cứu tại đây.

6

Nghiên cứu của J. Gold dựa trên một khảo sát qua web năm 2018, do Intel ủy quyền và J. Gold Associates, LLC. thực hiện, với 3.297 người tham gia khảo sát từ các doanh nghiệp nhỏ tại 16 quốc gia (Úc, Canada, Trung Quốc, Pháp, Đức, Ấn Độ, Ý, Nhật Bản, Mexico, Ả Rập Saudi, Nam Phi, Tây Ban Nha, Thổ Nhĩ Kỳ, UAE, Anh, Hoa Kỳ), để đánh giá các thử thách và chi phí liên quan đến việc sử dụng máy tính cá nhân cũ. Nghiên cứu của J. Gold cho thấy một doanh nghiệp sẽ tốn 1.070 USD cho mỗi lần sửa máy tính cá nhân bị hỏng và còn thời hạn bảo hành, nếu máy tính cá nhân bị hỏng và hết thời hạn bảo hành thì chi phí sẽ là 1.525 USD. Chúng ta có thể phân bổ chi phí cho mỗi người dùng mỗi năm dựa trên chi phí sửa chữa hư hỏng đã tính bên trên (giả sử chi phí sửa chữa còn thời hạn bảo hành cho năm đầu tiên và chi phí sửa chữa không còn thời hạn bảo hành cho tất cả các năm tiếp theo), trong đó: Chi phí = 43,42% (tỷ lệ hư hỏng trung bình) X 1.525 USD (chi phí sửa chữa không còn thời hạn bảo hành) 1 (mức sử dụng từ quý 2).

7

Việc phân bổ chi phí cho một cuộc tấn công bằng phần mềm độc hại hoặc trường hợp nhân viên xâm phạm dữ liệu có thể được tính theo công thức sau: 35.745 USD (Chi phí mỗi nhân viên) = 34,47% (tỷ lệ trung bình xảy ra hành vi xâm phạm) X 103.705 USD (chi phí trung bình của một hành vi xâm phạm).

8

Inc. Góc nhìn Intel, “Cách để biết thời điểm bạn cần cập nhật phần cứng”, ngày 14 tháng 8 năm 2018.

9

Hiệu suất thay đổi theo cách sử dụng, cấu hình và các yếu tố khác. Tìm hiểu thêm tại www.Intel.com/PerformanceIndex. Các tình huống giảm chi phí được mô tả nhằm sử dụng làm ví dụ về cách một sản phẩm dựa trên Intel® nhất định, trong các tình huống và cấu hình quy định, có thể ảnh hưởng đến chi phí trong tương lai và mang lại khoản tiết kiệm chi phí. Tình huống sẽ thay đổi. Intel không đảm bảo bất kỳ chi phí hoặc khoản giảm chi phí nào.