Trình điều khiển & phần mềm mới nhất

Các bản tải xuống khả dụng:
Tất cả

Tên

Intel® Computing Improvement Program

Tải xuống

Công cụ chẩn đoán bộ xử lý Intel®

Intel® Graphics Driver hành cho Windows* [15.40]

Intel® Graphics Driver hành cho Windows® 10 [15.40.4 thế hệ thứ 4]