Công cụ chẩn đoán Bộ xử lý Intel®

15951
1/11/2024

Giới thiệu

Bản ghi tải xuống này cài đặt bản phát hành Công cụ chẩn đoán Bộ xử lý Intel® 4.1.9.41, tương thích với các hệ thống đa xử lý.

Các bản tải xuống sẵn có

 • Windows 11 Family*, Windows 10 Family*, Windows Server 2012 R2 family*, Windows Server 2022 family*, Windows Server 2016 family*, Windows Server 2019 family*
 • Kích thước: 17.7 MB
 • SHA256: C209738B1082BA9215BD42F9D8FEC621BAFE7FCD497872E1F9F960801B522054
 • Windows 10 Family*
 • Kích thước: 6.8 MB
 • SHA256: 4BB81D72E1BB6A99D4F12846E92B8FFC9E29959BE42C27D53252BE47F6FDF707
 • Windows 11 Family*, Windows 10 Family*, Windows Server 2012 R2 family*, Windows Server 2022 family*, Windows Server 2016 family*, Windows Server 2019 family*
 • Kích thước: 4.6 MB
 • SHA256: C92A820EA399A728DAC3A267F5614D484FC31520C17C4AA9A2772FA7974BF8D8

Mô tả chi tiết

Mục đích

Mục đích của Công cụ chẩn đoán Bộ xử lý Intel® là để xác minh chức năng của bộ vi xử lý Intel®. Công cụ chẩn đoán kiểm tra nhận dạng thương hiệu, xác minh tần số hoạt động của bộ xử lý, kiểm tra các tính năng cụ thể của bộ xử lý và thực hiện kiểm tra ứng suất trên bộ xử lý.

Bộ xử lý Intel® Diagnostic Tool phiên bản 4.1.9.41 tương thích với các hệ thống đa xử lý.

Lưu ý: Tên tệp cho cả tệp thực thi 32 bit và 64 bit là:

 • IPDT_Installer_4.1.9.41_32bit.exe
 • IPDT_Installer_4.1.8.40_64bit.exe

IPDT_4.1.8.40_src.zip là mã nguồn cho các mô-đun kiểm tra Công cụ chẩn đoán Bộ xử lý Intel®.

Xem Ghi chú Phát hành để biết hướng dẫn cài đặt, phần cứng được hỗ trợ, tính năng mới, bản sửa lỗi và các vấn đề đã biết.

Hướng dẫn Sử dụng IntelProcessorDiagnosticToolHelp có sẵn để biết thêm thông tin về công cụ.

Bản tải xuống này hợp lệ cho (các) sản phẩm được liệt kê dưới đây.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.