Công cụ chẩn đoán bộ xử lý Intel®

15951
7/6/2023

Giới thiệu

Bản ghi tải xuống này cài đặt® Intel Processor Diagnostic Tool phiên bản 4.1.8.40, tương thích với các hệ thống đa bộ xử lý.

Các bản tải xuống sẵn có

  • Windows 11 Family*, Dòng Windows 10*, Windows Server 2012 R2 family*, Windows Server 2022 family*, Windows Server 2016 family*, Windows Server 2019 family*
  • Kích thước: 17.6 MB
  • SHA1: A6F15F11D7D50785FB6A700E9E5E481A80A12AB9
  • Dòng Windows 8.1*, Dòng Windows 10*
  • Kích thước: 6.7 MB
  • SHA1: 62F45BDACAEFC53C046CFE1DA30EAD39FA7FBBF5
  • Windows 11 Family*, Dòng Windows 10*, Windows Server 2012 R2 family*, Windows Server 2022 family*, Windows Server 2016 family*, Windows Server 2019 family*
  • Kích thước: 4.2 MB
  • SHA1: F2EDB5B09247CC940934AEF161B1C426E21F51E3

Mô tả chi tiết

Mục đích

Mục đích của Công cụ chẩn đoán bộ xử lý Intel là xác minh chức năng của bộ vi xử lý Intel®. Công cụ chẩn đoán kiểm tra nhận dạng thương hiệu, xác minh tần số hoạt động của bộ xử lý, kiểm tra các tính năng cụ thể của bộ xử lý và thực hiện kiểm tra căng thẳng trên bộ xử lý.

Bản phát hành Intel® Processor Diagnostic Tool 4.1.8.40 tương thích với các hệ thống đa bộ xử lý.

Ghi: Tên tệp cho cả tệp thực thi 32 bit và 64 bit là: IPDT_Installer_4.1.8.40_32bit.exe

IPDT_Installer_4.1.8.40_64bit.exe

IPDT_4.1.8.40_src.zip là mã nguồn cho các® mô-đun kiểm tra Intel Processor Diagnostic Tool.

Xem ghi chú phát hành để biết hướng dẫn cài đặt, phần cứng được hỗ trợ, tính năng mới, bản sửa lỗi và các sự cố đã biết.

Bản tải xuống này hợp lệ cho (các) sản phẩm được liệt kê dưới đây.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.