Trình điều khiển & phần mềm mới nhất

Các bản tải xuống khả dụng:
Tất cả

Tên

Intel® Data Center Diagnostic Tool dành cho Bộ xử lý Intel® Xeon® cho Windows*

Trình điều khiển Intel® Dynamic Load Balancer cho VMware ESXi*

Công cụ chẩn đoán Bộ xử lý Intel®