Intel® Computing Improvement Program

19296
5/27/2021

Giới thiệu

Intel muốn trao quyền cho bạn bằng cách cung cấp trải nghiệm máy tính tốt nhất. Chương trình này sử dụng thông tin về hiệu năng máy tính của bạn để thực hiện các cải tiến sản phẩm trong tương lai (2.4.7642).

Các bản tải xuống sẵn có

Khuyên dùng
  • Dòng Windows 10*
  • Kích thước: 24.4 MB
  • SHA1: F931D5CE0C9F29D57FE4ED0D749DE95D11476F2E

Mô tả chi tiết

Đơn giản chỉ cần tải xuống bên dưới và chấp nhận đồng ý—chúng tôi sẽ thực hiện phần còn lại. Intel sử dụng mọi nỗ lực hợp lý để bảo vệ dữ liệu của bạn. Phần mềm này không thu thập tên, địa chỉ email, số điện thoại, thông tin cá nhân nhạy cảm hoặc vị trí thực của bạn (ngoại trừ quốc gia).

Hãy xem phần Câu hỏi thường gặp của chúng tôi để biết thêm chi tiết về cách tham gia, dữ liệu được thu thập, quyền riêng tư và bảo mật cũng như cách rời khỏi chương trình.

Bản tải xuống này hợp lệ cho (các) sản phẩm được liệt kê dưới đây.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.