Chương trình cải tiến điện toán Intel®

19296
12/14/2023

Giới thiệu

Intel muốn trao quyền cho bạn bằng cách cung cấp trải nghiệm điện toán tốt nhất. Chương trình này sử dụng thông tin về hiệu suất máy tính của bạn để cải tiến sản phẩm trong tương lai.

Các bản tải xuống sẵn có

  • Kích thước: 22.1 MB
  • SHA1: 5AF2B0C88D61CADEAAA3DD3BEF71B6CCDE8AE579

Mô tả chi tiết

Chỉ cần tải xuống bên dưới và chấp nhận sự đồng ý—chúng tôi sẽ thực hiện phần còn lại. Intel sử dụng mọi nỗ lực hợp lý để bảo vệ dữ liệu của bạn. Phần mềm này không thu thập tên, địa chỉ email, số điện thoại, thông tin cá nhân nhạy cảm hoặc vị trí thực tế của bạn (ngoại trừ quốc gia).

Hãy xem Câu hỏi thường gặp của chúng tôi để biết thêm chi tiết về cách tham gia, dữ liệu nào được thu thập, quyền riêng tư và bảo mật cũng như cách rời khỏi chương trình.

Bản tải xuống này hợp lệ cho (các) sản phẩm được liệt kê dưới đây.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.