Trình điều khiển & phần mềm mới nhất

Các bản tải xuống khả dụng:
Tất cả

Tên

Lưu và Khôi phục Tiện ích Cấu hình Hệ thống (SYSCFG)

Save and Restore System Configuration Utility (SYSCFG)

System Information Retrieval Utility (SysInfo) for Intel® Server Boards and Intel® Server Systems Based on Intel® 61X Chipset

System Event Log (SEL) Viewer Utility

Tiện ích Truy xuất Thông tin Hệ thống (SysInfo) cho Bo mạch Máy chủ Intel® và Hệ thống Máy chủ Intel Dựa trên Chipset Intel® 61X

Tiện ích Trình xem Nhật ký Sự kiện Hệ thống (SEL)

Tiện ích S1200V3RP One Boot Flash

Trình điều khiển đồ họa pGFX cho Intel® Server Board S1200V3RPM

Hướng dẫn tương tác RAID cho Intel® Rapid Storage Technology nghiệp (Intel® RSTe)

S1200V3RP BIOS, Cập nhật chương trình cơ sở & Tiện ích cấu hình cho Windows*/Linux*/WinPE/UEFI

Hướng dẫn tương tác RAID cho Công nghệ RAID Phần mềm Nhúng Intel® 2 (ESRT2)

Trình điều khiển Bộ điều khiển máy chủ Intel® USB 3.0 eXtensible cho S1200V3RP