Trình® điều khiển Intel Embedded Server RAID Technology 2 (ESRT2) Linux* cho bo mạch và hệ thống máy chủ Intel dựa trên chipset Intel® 60X

16390
9/30/2019

Giới thiệu

Cung cấp trình điều khiển ESRT2Linux* cho các dòng S2600GZ/S2600GL/S2600JF/S2600WP/S2600CP/S1200RP.

Các bản tải xuống sẵn có

  • Red Hat Enterprise Linux 7.4*, Red Hat Enterprise Linux 6.9*
  • Kích thước: 132.6 MB
  • SHA1: 59DD63F1C4D5F639DB25323C21442905520B20AF

Mô tả chi tiết

Mục đích
Cài đặt trình điều khiển Intel® Embedded Server RAID Technology 2 (ESRT2) Linux* cho các dòng S2600GZ/S2600GL/S2600JF/S2600WP/S2600CP/S1200RP.

Để tương thích với hệ điều hành, hãy tham khảo danh sách các hệ điều hành được hỗ trợ cho bo mạch cụ thể.

Ghi: Phần mềm này có thể chứa phần mềm mã nguồn mở. Các giấy phép nguồn mở liên quan được bao gồm trong gói trình điều khiển.

Bản tải xuống này hợp lệ cho (các) sản phẩm được liệt kê dưới đây.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.