Hướng dẫn tương tác RAID cho Intel® Rapid Storage Technology Enterprise (Intel® RSTe)

18102
12/17/2014

Giới thiệu

Hướng dẫn tương tác RAID cho Intel® Rapid Storage Technology Enterprise (Intel® RSTe)

Các bản tải xuống sẵn có

  • OS Independent
  • Kích thước: 2.2 MB
  • SHA1: 164C77C57C092460658DFA97955D971158C4E51F

Mô tả chi tiết

Công cụ này giúp mô phỏng® môi trường cấu hình RAID Intel Rapid Storage Technology Enterprise (Intel® RSTe) mà không cần xây dựng hệ thống máy chủ đầy đủ.

Tải xuống thư mục bạn chọn và giải nén tệp nén. Chạy tệp thực thi Intel RAID Simulator.exe để bắt đầu trình mô phỏng.

Bản tải xuống này hợp lệ cho (các) sản phẩm được liệt kê dưới đây.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.