Intel Embedded Server RAID Technology 2 (ESRT2) Trình điều khiển Windows* cho bo mạch và hệ thống máy chủ Intel dựa trên chipset Intel®® 60X

16389
12/12/2018

Giới thiệu

Cung cấp trình điều khiển ESRT2 Windows* cho các dòng S2600GZ/S2600GL/S2600JF/S2600WP/S2600CP/S2600CO/S1200RP.

Các bản tải xuống sẵn có

  • Windows 8.1*, Windows 8 family*, Windows 10*, Windows Server 2012 R2 family*, Windows Server 2012 family*, Windows Server 2016 family*, Windows Server 2019 family*
  • Kích thước: 761.4 KB
  • SHA1: DA1D26737D759759EAD302D9838AFAC4A38DFB36

Mô tả chi tiết

Mục đích
Cài đặt trình điều khiển Intel Embedded Server RAID Technology 2 (ESRT2) Windows* cho các dòng S2600GZ/S2600GL/S2600JF/S2600WP/S2600CP/S2600CO/S1200RP.

Gói này cũng bao gồm trình điều khiển cho các sản phẩm Intel ESRT2 RAID khác, nhưng hỗ trợ cho các sản phẩm đó dựa trên cơ sở từng sản phẩm. Vui lòng xem Danh sách phần cứng và hệ điều hành đã kiểm tra (THOL) của từng sản phẩm để biết chi tiết hỗ trợ.

Thông tin gói
Phiên bản trình điều khiển = v18.01.2018.1107
Hệ điều hành được hỗ trợ = Microsoft Windows Server 2019* (x64), Microsoft Windows Server 2016* (x64), Microsoft Windows Server 2012* (x64), Microsoft Windows Server 2012 R2 (x64), Microsoft Windows 8* (x86,x64), Microsoft Windows 8.1* (x86,x64), Microsoft Windows® 10 (x86,x64)

Để tương thích với hệ điều hành, hãy tham khảo danh sách các hệ điều hành được hỗ trợ cho bo mạch cụ thể.

Các trình điều khiển này được chứng nhận WHQL và tất cả các tệp .cat cần thiết để cài đặt được bao gồm trong các thư mục thích hợp.

Lưu ý bổ sung

  • Trước tiên, hãy tham khảo tệp readme.txt để biết thông tin chi tiết về các sản phẩm được hỗ trợ bổ sung và hướng dẫn cài đặt trình điều khiển.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.