Trình điều khiển video tích hợp dành cho Windows* dành cho bo mạch và hệ thống máy chủ Intel® cũ

16358
1/17/2016

Giới thiệu

Chứa trình điều khiển tích hợp cho hệ điều hành Windows * Server 2012 và Windows Server 2012R2 (4.01.01.005).

Các bản tải xuống sẵn có

  • Windows 8.1*, Windows 8 family*, Windows Server 2012 R2 family*, Windows Server 2012 family*
  • Kích thước: 3.6 MB
  • SHA1: 17D70F902ADE608F42F30A95413779FE29BE1D6F

Mô tả chi tiết

Để cài đặt trình điều khiển, hãy chạy tệp INSTALL .BAT. Nếu trình điều khiển cài đặt thành công, nó sẽ hiển thị Cài đặt thành công.

Ghi: Trình điều khiển sẽ chỉ cài đặt trên Windows* Server 2012. Các trình điều khiển sẽ không hoạt động cho đến khi máy khởi động lại.

Tham khảo liên kết này để biết trình điều khiển video tích hợp cho Windows * Server 2016 và Windows® 10.

Bản tải xuống này hợp lệ cho (các) sản phẩm được liệt kê dưới đây.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.