Thông tin về tuân thủ thương mại

ECCN
5A992C
CCATS
G145323
US HTS
8473301180

Thông tin PCN/MDDS

927060
PCN | MDDS
927061
PCN
934317
PCN | MDDS
934318
PCN
942034
PCN | MDDS
942037
PCN