Trình điều khiển & phần mềm mới nhất

Các bản tải xuống khả dụng:
Tất cả

Tên

Onboard Video Driver for Windows* for Intel® Server Boards and Systems Based on Intel® 741 Chipset

Gói cập nhật BIOS và chương trình cơ sở cho UEFI cho Dòng máy chủ Intel® D50DNP

Intel® Server Chipset Driver for Windows* for Intel® Server Boards and Systems Based on Intel® 741 Chipset

Intel® Virtual RAID on CPU (Intel® VROC) Windows* dành cho Bo mạch và Hệ thống Máy chủ Intel® dựa trên Chipset Intel® 741

Server Configuration Utility (syscfg) for Intel® Server Boards and Intel® Server Systems

Tiện ích Cập nhật Chương trình cơ sở Máy chủ (SysFwUpdt) cho Bo mạch Máy chủ Intel và Hệ thống Máy chủ Intel®

Tiện ích Truy xuất Thông tin Máy chủ (SysInfo) cho Bo mạch Máy chủ Intel® và Hệ thống Máy chủ Intel®