Những câu chuyện về đối tác Intel

Công nghệ luôn là nỗ lực của nhóm. Tại Intel, chúng tôi tự hào được gọi là những nhà lãnh đạo toàn cầu này về công nghệ mà chúng tôi cùng sáng tạo và các đối tác.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.