Trình điều khiển & phần mềm mới nhất

Các bản tải xuống khả dụng:
Tất cả

Tên

Cập nhật BIOS [GKPPT10H]

Công cụ Intel® VCUST

bộ phận điều khiển Đồ họa HD Intel® cho DCCP847DYE, DCP847SKE

Intel® Chipset Device Software hành cho Intel® NUC cũ

Intel® Rapid Storage Technology (AHCI) cho Windows 7*/8*/8.1* dành cho Intel® NUC