Công nghệ lưu trữ nhanh Intel® (AHCI) cho Windows 7 * / 8 * / 8.1 * cho Intel® NUC

17532
1/7/2014

Giới thiệu

Cài đặt trình điều khiển Intel Rapid Storage Technology (AHCI) phiên bản 12.9.0.1001 cho Intel® NUC.

Các bản tải xuống sẵn có

  • Windows 8.1, 64-bit*, Windows 8.1, 32-bit*, Windows 8, 64-bit*, Windows 8, 32-bit*, Windows 7, 64-bit*, Windows 7, 32-bit*
  • Kích thước: 16.7 MB
  • SHA1: DFF40C2381C7CAB8658471AC774862F1DB6877F2
  • Windows 8.1, 32-bit*, Windows 8, 32-bit*, Windows 7, 32-bit*
  • Kích thước: 314.2 KB
  • SHA1: 39FD75082F3EE17FBF30AC83E9E17E22B3F21CA7
  • Windows 8.1, 64-bit*, Windows 8, 64-bit*, Windows 7, 64-bit*
  • Kích thước: 357.9 KB
  • SHA1: D54222B8FD30ED344FD776C3AB938B75A70A7F1C

Mô tả chi tiết

Mục đích

Cài đặt trình điều khiển Intel Rapid Storage Technology (AHCI) phiên bản 12.9.0.1001 cho Intel® NUC.

Chọn tệp nào

Tải xuống trình điều khiển (STOR_Win7_8_8.1_12.9.0.1001.exe) và một trong các đĩa trình điều khiển F6 sau (tùy thuộc vào hệ điều hành của bạn):

STOR_Win7_8_8.1_12.9.0.1001_f6flpy-x86.zip - cho phiên bản 32 bit của hệ điều hành
STOR_Win7_8_8.1_12.9.0.1001_f6flpy-x64.zip - cho phiên bản 64 bit của hệ điều hành

Xem ghi chú phát hành để biết hướng dẫn cài đặt, phần cứng được hỗ trợ, tính năng mới, bản sửa lỗi và các sự cố đã biết.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.