Tất cả khung và hệ thống máy chủ Intel®

6 Kết quả

Hệ số hình dạng : 2U Rack

Áp dụng bộ lọc

Intel® Compute Module HNS2600BPBR

 • 2U Rack Hệ số hình dạng
 • 165 W TDP tối đa
So sánh ngay

Mô-đun điện toán Hệ thống máy chủ Intel® HNS2600BPSR

 • 2U Rack Hệ số hình dạng
 • 165 W TDP tối đa
So sánh ngay

Mô-đun điện toán Hệ thống máy chủ Intel® HNS2600BPQR

 • 2U Rack Hệ số hình dạng
 • 165 W TDP tối đa
So sánh ngay

Mô-đun điện toán Intel® HNS2600BPB24R

 • 2U Rack Hệ số hình dạng
 • 165 W TDP tối đa
So sánh ngay

Mô-đun điện toán Intel® HNS2600BPS24R

 • 2U Rack Hệ số hình dạng
 • 165 W TDP tối đa
So sánh ngay

Mô-đun điện toán Intel® HNS2600BPQ24R

 • 2U Rack Hệ số hình dạng
 • 165 W TDP tối đa
So sánh ngay