Dòng Khung Máy chủ Intel® R1000WF

Khung gắn giá đỡ 1U cho Dòng Bo mạch Máy chủ Intel® S2600WF mang đến sản phẩm có chất lượng cao, tính khả dụng, khả năng bảo trì và mở rộng. Khả năng mở rộng và khả năng phục hồi cao mà không có sự thỏa hiệp I/O để hỗ trợ nhiều khối lượng công việc khác nhau.

Tìm nhà cung cấp được Intel chấp thuận ›

Dòng Khung Máy chủ Intel® R1000WF