Cách hoạt động: Bộ nhớ Intel® Optane™ tăng tốc độ phản hồi

Xem cách thức bộ Intel® Optane™ tăng tốc máy tính dựa trên bộ xử lý Intel® Core™ 7 để có trải nghiệm nhanh hơn, phản hồi nhanh hơn mà không bị lag.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.