Trình điều khiển video onboard cho Windows* dành cho Bo mạch máy chủ Intel® và hệ thống dựa trên Chipset Intel® 621A

19786
4/12/2023

Giới thiệu

Trình điều khiển Windows* ASPEED* Onboard Video dành cho Intel® Server Board dòng M50CYP, D50TNP và M20NTP.

Các bản tải xuống sẵn có

  • Kích thước: 2.6 MB
  • SHA1: D0D636915CB9280046799433C5AD8E5E311EC111

Mô tả chi tiết

Mục đích
Trình điều khiển Windows* ASPEED* Onboard Video dành cho Intel® Server Board dòng M50CYP, D50TNP và M20NTP.

Hỗ trợ hệ điều hành
Windows Server 2016, 2019, 2022

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.