Trình điều khiển & phần mềm mới nhất

Các bản tải xuống khả dụng:
Tất cả

Tên

Intel® Server Board M50CYP Family BIOS and Firmware Update Package (SFUP) for Windows* and Linux*

Trình điều khiển video onboard cho Windows* dành cho Bo mạch máy chủ Intel® và hệ thống dựa trên Chipset Intel® 621A

Intel® Virtual RAID on CPU (Intel® VROC) Windows* dành® cho Bo mạch và Hệ thống Máy chủ Intel dựa trên Chipset Intel® 621A

Intel® Server Chipset Driver cho Windows* dành cho Bo® mạch và Hệ thống Máy chủ Intel Dựa trên Chipset Intel® 621A