Trình điều khiển & phần mềm mới nhất

Các bản tải xuống khả dụng:
Tất cả

Tên

Intel® Server Board cập nhật vi chương trình và BIOS Dòng M50CYP (SFUP) cho Windows* và Linux*

Intel® Server Board cập nhật vi chương trình và BIOS Dòng M50CYP cho UEFI

Lưu và Khôi phục Tiện ích Cấu hình Hệ thống (syscfg) cho Bo mạch Máy chủ Intel® và Hệ thống Máy chủ Intel® Dựa trên Chipset Intel® 621 A

Trình ẩn phụ SNMP Intel® tiện ích Intel® Server Management độc lập cho Bo mạch máy chủ Intel® và hệ thống dựa trên Chipset Intel® 62X

Intel® Server Chipset Driver cho Windows* dành cho ® mạch máy chủ Intel® dựa trên Chipset Intel® 621A

Intel® Server Debug and Provisioning Tool (Intel® SDP Tool) dành cho Windows*

Intel® Virtual RAID on CPU (Intel® VROC) Windows* cho Bo mạch máy chủ Intel® và hệ thống dựa trên Chipset Intel® 621A

Tiện ích Truy xuất Thông tin Hệ thống (SysInfo) cho Bo mạch Máy chủ Intel® và Hệ thống Máy chủ Intel® Dựa trên Chipset Intel® 621 A