Trình điều khiển & phần mềm mới nhất

Các bản tải xuống khả dụng:
Tất cả

Tên

Intel® Virtual RAID on CPU (Intel® VROC) Linux* cho Bo mạch và Hệ thống Máy chủ Intel® Dựa trên Chipset Intel® 621A

Tiện ích Truy xuất Thông tin Hệ thống (SysInfo) cho Bo mạch Máy chủ Intel® và Hệ thống Máy chủ Intel Dựa trên Chipset Intel® 621A

Intel® Server Debug and Provisioning Tool (Intel® SDP Tool) cho Linux*

Intel® Virtual RAID on CPU (Intel® VROC) Windows* dành cho ® và bo mạch máy chủ Intel® dựa trên Chipset Intel® 621A