Define Your Design Methodology

Intel provides a complete suite of development tools for every stage of your design for Intel® FPGAs, CPLDs, and SoCs. Whether you are creating a complex FPGA design as a hardware engineer, writing software for an embedded processor as a software developer, modeling a digital signal processing (DSP) algorithm, or focusing on system design, Intel has a tool that can help.

Intel® Quartus® Prime Design Software

For all FPGA users. Comprehensive development platform with easy to use technology and strong partnerships with industry leaders.

Learn more

Intel® HLS Compiler

For hardware developers, algorithm designers, and IP library designers. Accelerates hardware development through faster verification using C++ that simulates faster than RTL.

Learn more

Intel® FPGA SDK for OpenCL™

For software developers. Enables software developers to target FPGAs for heterogenous acceleration by abstracting hardware development.

Learn more

DSP Builder for Intel® FPGAs

For hardware developers and algorithm developers. Supports a model-based design flow from algorithms to hardware in a common environment.

Learn more

SoC Embedded Development Suite

For software developers and all embedded applications. Comprehensive tool suite for embedded software development on Intel® SoC FPGAs.

Learn more

Intel® NIOS® II Embedded Design Suite (EDS)

For software developers and all embedded applications. Comprehensive development package for Nios® II software design.

Learn more

Contact Sales for Designing a Product with FPGA

Are you designing a product for production? We can help with your FPGA and acceleration needs.

Contact now

Documentation and Support

Get Support

Search for user guides, app notes, and other documentation for Intel® FPGA design tools.

Learn more

Videos

Find videos on how to get started with Intel® Quartus® Prime and how to get the best performance for your Stratix® 10 designs.

Learn more

EDA Partners

Our Electronic Design Automation (EDA) ecosystem ensures that you have a complete design solution in designing, verifying, and integrating Intel® FPGAs into your systems.

Learn more

Subscribe to the Intel® FPGA Newsletter

Receive updates on Intel® FPGA products and technology, news, and upcoming events.

Bằng cách gửi mẫu này, bạn xác nhận rằng bạn là người trưởng thành từ 18 tuổi trở lên và bạn đồng ý chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với Intel để dùng cho yêu cầu doanh nghiệp này. Trang web và truyền thông của Intel tuân thủ Thông báo Quyền riêng tư Điều khoản Sử dụng của chúng tôi.
Bằng cách gửi mẫu này, bạn xác nhận rằng bạn là người trưởng thành từ 18 tuổi trở lên và bạn đồng ý chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với Intel để dùng cho yêu cầu doanh nghiệp này. Bạn cũng đồng ý đăng ký nhận thông tin để cập nhật các công nghệ Intel mới nhất và xu hướng trong ngành qua email và điện thoại. Bạn có thể hủy đăng ký vào bất cứ lúc nào. Trang web và truyền thông của Intel tuân thủ Thông báo Quyền riêng tư Điều khoản Sử dụng của chúng tôi.