Intel® FPGA AI Suite

Tìm hiểu cách thức Intel® FPGA AI Suite thể thêm FPGA AI mới vào các hệ thống nhúng và trung tâm dữ liệu.

Xem video này để làm quen với quy trình thiết kế cho các Intel FPGA AI Suite.

Cài đặt Intel FPGA AI Suite dễ dàng, xem video này để xem bản demo cài đặt.

Xem bản mô tả nhanh về Intel FPGA AI Suite biên dịch mô hình được đào tạo trước RESNET-50 và kết quả suy luận đầu ra.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.