Nội dung tải xuống

Đào Tạo Thực Hành Miễn Phí

Đăng ký các lớp học có giảng viên hướng dẫn MIỄN PHÍ để được đào tạo thực hành nhằm nâng cao kỹ năng thiết kế FPGA của bạn.

  • Phần mềm Intel® Quartus® Prime: Nền tảng
  • Sử dụng FPGA SoC Intel® Agilex™ và Intel® Stratix® 10
  • Giới thiệu về Công cụ Tích hợp Hệ thống Platform Designer
  • Công cụ Gỡ lỗi Phần mềm Quartus
  • Kết thúc Định thời với Phần mềm Intel® Quartus® Prime Pro
  • Phân tích Định thời Phần mềm Intel® Quartus® Prime Pro
  • Sử dụng Intel® SoC FPGA
  • Giới thiệu về Verilog HDL
  • Kỹ thuật Thiết kế Verilog HDL Nâng cao
  • Và nhiều thứ khác!

Tài liệu và Hỗ trợ

Tìm tài liệu kỹ thuật, video và các khóa đào tạo Phần mềm Thiết kế Intel® Quartus® Prime

Hệ sinh thái EDA

Hệ sinh thái EDA của chúng tôi đảm bảo rằng bạn có một giải pháp thiết kế hoàn chỉnh trong việc thiết kế, xác minh, và tích hợp FPGA Intel® vào các hệ thống của bạn.