Câu hỏi thường gặp về Phần mềm thiết kế Intel® Quartus® Prime

Phần mềm Intel® Quartus® Prime cho phép đường dẫn nhanh để biến các thiết kế Intel® FPGA, SoC và CPLD thành hiện thực. Nó cung cấp các công cụ và tính năng cần thiết để trợ giúp từng bước từ nhập và tổng hợp thiết kế đến tối ưu hóa, xác minh và mô phỏng. Kiểm tra sách nhỏ quảng cáo Phần mềm Intel Quartus Prime để biết thêm chi tiết.

Phần mềm Intel® Quartus® Prime Pro Edition và Phần mềm Intel® Quartus® Prime Standard Edition yêu cầu giấy phép phải trả phí, nhưng Phần mềm Intel® Quartus® Prime Lite Edition không cần giấy phép. Đăng ký nút cố định hỗ trợ quyền truy cập vào Phiên bản Pro và Phiên bản Standard, cũng như Questa*-Intel® FPGA Edition với một năm bảo trì. Để có được giấy phép, hãy truy cập Trung tâm hỗ trợ cấp phép Intel® FPGA.

Nếu bạn đã sẵn sàng mua giấy phép hoặc cần các tính năng FPGA và SoC nâng cao—chẳng hạn như hỗ trợ cho các dòng Intel Agilex® 7, Intel® Stratix® 10, Intel® Arria® 10 và thiết bị LP Intel® Cyclone® 10—trước tiên hãy mua một giấy phép. giấy phép trả phí từ Trung tâm hỗ trợ cấp phép Intel® FPGA. Để bắt đầu với phiên bản miễn phí của Phần mềm Intel® Quartus® Prime Lite Edition hoặc để tải về phiên bản được cấp phép, hãy truy cập phần tải về Phần mềm Intel Quartus Prime.