{"limitDisplayedContent":"showAll","collectionRelationTags":{"relations":{"EXCLUDE":["etm-f6e0d09943a943d383e81b5f64a3956c","etm-ececc448f2f54f0e87cdf5558856b275","etm-938F3CD1-97EC-4230-A92C-F78146D4793C","etm-10C6B29D-179C-4D7C-A04C-13E06A1B99A7","etm-9342E535-D38A-4F10-B2A5-EC39DC191CF6"],"AND":["etm-98109f19d4f24b6dad7442422a995aee","etm-DA5A91DF-5E20-493F-9B3E-14E037831DF1"],"Child":["794625","794624","795127","795126","795188","795187","819138","819137"]},"featuredIds":["794625","794624","795127","795126","795188","795187","819138","819137"]},"collectionId":"655284","resultPerPage":50.0,"filters":[{"facetId":"guidetmD240C377263B4C70A4EA0E452D0182CA","field":"stm_10385_vi","type":"hierarchical","basePath":"Primary Content Tagging","displayName":"Phần mềm Intel Quartus","deprecated":false,"rootFilter":"guidetmD240C377263B4C70A4EA0E452D0182CA","rootPath":["Primary Content Tagging","FPGA Intel®","Phần mềm Intel® Quartus®"],"position":0},{"facetId":"guidetm82D283B3AD124BA5A7C6BDEF1DCFD8FC","field":"stm_10385_vi","type":"hierarchical","basePath":"Primary Content Tagging","displayName":"Phần mềm bổ sung","deprecated":false,"rootFilter":"guidetm82D283B3AD124BA5A7C6BDEF1DCFD8FC","rootPath":["Primary Content Tagging","FPGA Intel®","Phần mềm Intel® Quartus® - Tiện ích"],"position":1},{"facetId":"guidetm83741EA404664A899395C861EDA3D38B","field":"stm_10385_vi","type":"hierarchical","basePath":"Primary Content Tagging","displayName":"Dòng thiết bị Intel FPGA","deprecated":false,"rootFilter":"guidetm83741EA404664A899395C861EDA3D38B","rootPath":["Primary Content Tagging","FPGA Intel®","Thiết bị có thể lập trình Intel®"],"position":2},{"facetId":"guidetm5E778C79B03E44E9B8E4DD2A75C6DEE3","field":"stm_10385_vi","type":"hierarchical","basePath":"Primary Content Tagging","displayName":"Phần mềm nền tảng FPGA","deprecated":false,"rootFilter":"guidetm5E778C79B03E44E9B8E4DD2A75C6DEE3","rootPath":["Primary Content Tagging","FPGA Intel®","Nền tảng FPGA Intel®","Phần mềm nền tảng FPGA Intel®"],"position":3},{"facetId":"OperatingSystem","type":"OperatingSystem","deprecated":true,"name":"OperatingSystem","position":4},{"facetId":"ContentType","type":"ContentType","deprecated":true,"name":"ContentType","position":5},{"facetId":"lastupdated","type":"lastupdated","deprecated":true,"name":"lastupdated","position":6}],"coveoRequestHardLimit":"1000","accessDetailsPagePath":"/content/www/us/en/secure/design/internal/access-details.html","collectionGuids":["etm-DA5A91DF-5E20-493F-9B3E-14E037831DF1","etm-98109f19d4f24b6dad7442422a995aee"],"cardView":false,"sorting":"Featured","defaultImagesPath":"/content/dam/www/public/us/en/images/uatable/default-icons","coveoMaxResults":5000,"coveoSplitSize":0,"fpgaFacetRootPaths":"{\"fpgadevicefamily\":[\"Primary Content Tagging\",\"Intel® FPGAs\",\"Intel® Programmable Devices\"],\"quartusedition\":[\"Primary Content Tagging\",\"Intel® FPGAs\",\"Intel® Quartus Software\"],\"quartusaddon\":[\"Primary Content Tagging\",\"Intel® FPGAs\",\"Intel® Quartus Software - Add-ons\"],\"fpgaplatform\":[\"Primary Content Tagging\",\"Intel® FPGAs\",\"Intel® FPGA Platforms\"]}","additionalQueryCoveo":"@source\u003dcdr-psg-sitemap","newWrapperPageEnabled":true,"descendingSortingForNumericalFacetsName":"[\"Intel® Quartus® Prime Pro Edition\",\"Intel® Quartus® Prime Lite Edition\",\"Intel® Quartus® Prime Standard Edition\",\"Quartus® II Subscription Edition\",\"Quartus® II Web Edition\"]","columnsConfiguration":{"idColumn":false,"dateColumn":false,"versionColumn":false,"contentTypeColumn":false,"columnsMaxSize":0},"dynamicColumnsConfiguration":[{"name":"DynamicColumn_id","type":"id","gtv":"ID","width":60,"selected":true},{"name":"DynamicColumn_date","type":"date","gtv":"Ngày","width":60,"selected":true},{"name":"DynamicColumn_version","type":"version","gtv":"Phiên bản","width":135,"selected":true}],"updateCollateralMetadataEnabled":true,"relatedAssetsEnable":true,"disableExpandCollapseAll":false,"enableRelatedAssetsOnExpandAll":false}

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.