Intel® Serial IO điều khiển tốt cho các Intel® NUC thế hệ thứ 11

19707
3/31/2021

Giới thiệu

Cài đặt trình điều Intel® Serial IO mềm cho Intel® NUC 11 thế hệ.

Các bản tải xuống sẵn có

  • Windows 10, 64-bit*
  • Kích thước: 2.2 MB
  • SHA1: 45C3969E82A01ED5C4A6D5B3F388E4BF74E52B2A

Mô tả chi tiết

Cài đặt trình điều Intel® Serial IO chủ lưu trữ dành cho Intel® NUC 11 thế hệ.

Mục đích

Cài đặt trình điều Intel® Serial IO điều khiển máy chủ hiệu năng cho Bộ Intel® NUC. Trình điều Intel Serial IO cần thiết nếu bạn định sử dụng bộ điều khiển máy chủ GPIO.

Bạn không chắc chắn đây có phải là trình điều khiển phù hợp với Intel® NUC của bạn không?

Chạy Intel® Driver & Support Assistant tự động phát hiện các bản cập nhật trình điều khiển.

Bản tải xuống này hợp lệ cho (các) sản phẩm được liệt kê dưới đây.

Tự động cập nhật trình điều khiển và phần mềm

Xác định các sản phẩm của bạn và cài đặt các bản cập nhật phần mềm và trình điều khiển của Intel dành cho hệ thống Windows* của bạn.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.