Intel Management Engine Corporate Driver cho Intel® NUC 8 Pro Compute Elements CM8V7CB8N, CM8V5CB8N

19499
3/8/2023

Giới thiệu

Cài đặt các® cấu phần Intel Management Engine (Intel ME) cho Intel® NUC 8 Pro Compute Elements CM8V7CB8N, CM8V5CB8N.

Các bản tải xuống sẵn có

  • Windows 11*, Windows 10, 64-bit*
  • Kích thước: 492.5 MB
  • SHA1: 73B3F56AF00D137491C7B8BF10FD4BBEFC6964AD

Mô tả chi tiết

Mục đích
Cài đặt các® cấu phần Intel Management Engine (Intel ME) cho Intel® NUC 8 Pro Compute Elements CM8V7CB8N và CM8V5CB8N.

Trình cài đặt Intel ME phát hiện khả năng của Intel NUC và cài đặt các trình điều khiển có liên quan.

NOte
Nếu trình điều khiển không cài đặt, hãy gỡ cài đặt phiên bản cũ và thử cài đặt lại phiên bản này.

Chạy Intel® Driver &; Support Assistant để tự động phát hiện các bản cập nhật trình điều khiển.

Bản tải xuống này hợp lệ cho (các) sản phẩm được liệt kê dưới đây.

Tự động cập nhật cho driver và phần mềm của bạn

Sử dụng công cụ này để xác định các sản phẩm của bạn và tải các bản cập nhật của trình điều khiển và phần mềm cho phần cứng Intel của bạn.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.