Bảo hành Phần cứng Trọn đời Giới hạn cho Bộ điều hợp Intel® Ethernet bán lẻ

Tài liệu

Bảo hành & RMA

000007227

26/03/2021

Thay đổi bảo hành có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2018
Các bộ điều hợp Intel ngừng sản xuất sẽ tuân thủ khoảng thời gian bảo hành 5 năm kể từ ngày Intel công bố kết thúc vòng đời hoặc ngừng sản xuất.  Các bộ điều hợp đã ngừng sản xuất hiện nằm ngoài thời hạn 5 năm không còn được Bảo hành.  Sự thay đổi này sẽ được nâng cấp cho tất cả Các Bộ điều hợp Intel.

Truy cập liên kết này để xem danh sách đầy đủ các Bộ điều hợp Intel đã ngừng sản xuất nằm ngoài thời hạn bảo hành 5 năm và không còn được Bảo hành: Danh sách các Bộ điều hợp Intel® Ethernet Bán lẻ đã ngừng sản xuất

Các Bộ Điều Hợp Intel vẫn đang hoạt động và vận chuyển sẽ tiếp tục tuân thủ chính sách Bảo hành Trọn đời Giới hạn.

Lưu ýNếu bạn là người tiêu dùng theo Luật Người tiêu dùng ở Úc, chế độ bảo hành này không áp dụng với bạn.
Truy cập Bảo hành Phần cứng Trọn đời giới hạn của Úc để xem chế độ bảo hành giới hạn dành cho người tiêu dùng ở Úc.


TÔINTEL® ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN BẢO HÀNH, HỖ TRỢ VÀ DỊCH VỤ

Các Điều khoản, Hỗ trợ và Dịch vụ của Intel® này ("Điều khoản và Điều kiện dịch vụ") chi phối các dịch vụ bảo hành và hỗ trợ do Intel cung cấp cho người dùng cuối gốc ("Khách hàng") đã mua Sản phẩm Bộ điều hợp Intel® ("Sản phẩm") trực tiếp từ Intel Corporation ("Intel") hoặc gián tiếp từ đại lý bán lại được ủy quyền hoặc nhà phân phối của Intel ("Người bán được ủy quyền"). Trừ khi có thỏa thuận khác bằng văn bản của Intel, bất kỳ yêu cầu nào của Khách hàng về dịch vụ bảo hành và hỗ trợ cho Sản phẩm sẽ chỉ được chấp nhận theo các điều khoản và điều kiện trong đây, mặc dù bất kỳ điều khoản hoặc điều kiện nào có trong hoặc được tham chiếu trên bất kỳ thứ tự mua hàng in sẵn nào hoặc tài liệu đặt hàng tương tự. Trừ khi trong phạm vi được quy định trong các Điều khoản và Điều kiện Dịch vụ này, thỏa thuận mua hàng của Đại lý được ủy quyền hoặc điều khoản và điều kiện bán hàng được ủy quyền hoặc trong trường hợp không có các tài liệu đó, Điều khoản và Điều kiện Bán hàng của Intel nằm tại /content/www/us/en/legal/terms-of-use.html sẽ chi phối các dịch vụ bảo hành và hỗ trợ cho Các sản phẩm. Intel có quyền thay đổi các điều khoản của Điều khoản và Điều kiện Bán hàng của Intel và các Điều khoản và Điều kiện Dịch vụ này, bao gồm nhưng không giới hạn ở, quyền ngừng cung cấp dịch vụ bảo hành và hỗ trợ cho Sản phẩm, bất cứ lúc nào mà không cần thông báo và không phải chịu bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào. Các Điều khoản và Điều kiện Dịch vụ này không áp dụng cho các sản phẩm tùy chỉnh được mua trực tiếp hoặc gián tiếp từ Intel.

Bảo hành Phần cứng Trọn đời Giới hạn cho Bộ điều hợp Intel® Ethernet bán lẻ

Thời hạn bảo hành của Intel là giới hạn trong vòng 5 năm kể từ ngày Intel công bố kết thúc vòng đời hoặc ngừng sản xuất các sản phẩm bộ điều hợp.

Intel bảo đảm với người sở hữu đầu tư rằng sản phẩm bộ điều hợp được giao trong gói này sẽ không có các khuyết tật về vật liệu và chất lượng chế tạo. Chế độ bảo hành này không bao gồm sản phẩm bộ điều hợp bị hư hỏng trong quá trình cài đặt hoặc sử dụng không đúng cách.
BẢO HÀNH HOÀN TOÀN MIỄN LÀ KHÔNG CÓ BẤT KỲ BẢO HÀNH NÀO KHÁC, DÙ ĐƯỢC THỂ HIỆN RÕ RÀNG, NGỤ Ý HOẶC THEO LUẬT ĐỊNH, BAO GỒM NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN BẤT KỲ BẢO HÀNH NÀO VỀ VIỆC KHÔNG VI PHẠM SỞ HỮU TRÍ TUỆ, KHẢ NĂNG TIÊU DÙNG, SỰ THÍCH HỢP CỦA NÓ CHO MỘT MỤC ĐÍCH CỤ THỂ PHÁT SINH TỪ BẤT KỲ ĐỀ XUẤT, THÔNG SỐ KỸ THUẬT HOẶC MẪU NÀO.
Chế độ bảo hành này không bao gồm việc đổi các sản phẩm bị hư hỏng do lạm dụng, tai nạn, sử dụng sai, cquên, sửa đổi, sửa chữa, tai họa, lắp đặt không đúng cách hoặc kiểm tra không đúng cách. Nếu sản phẩm bộ điều hợp bị phát hiện có lỗi, tùy theo quyết định của Intel, sẽ thay thế hoặc sửa chữa sản phẩm phần cứng hoàn toàn miễn phí, trừ khi được quy định bên dưới hoặc hoàn tiền cho giá mua của bạn, miễn là bạn cung cấp sản phẩm bộ điều hợp cùng với số Ủy quyền vật liệu trả lại (xem bên dưới) (xem bên dưới), cùng với bằng chứng mua hàng (nếu không được đăng ký), cho người bán mà bạn đã mua hoặc cho Intel biết về bất kỳ thiếu sót nào. Nếu bạn vận chuyển sản phẩm bộ điều hợp, bạn phải chịu rủi ro khi sản phẩm bị hư hỏng hoặc mất mát trên đường. Bạn phải sử dụng bao tải ban đầu (hoặc bao chứa tương đương) và chịu phí vận chuyển.
Intel có thể sẽ thay thế hoặc sửa chữa sản phẩm bộ điều hợp và mọi sản phẩm bộ điều hợp, bộ phận do Intel thay thế sẽ trở thành tài sản của Intel. Sản phẩm bộ điều hợp sửa chữa hoặc thay thế sẽ được gửi lại cho bạn với mức độ sửa chữa bằng hoặc cao hơn như khi nhận, tùy theo quyết định của Intel. Intel có quyền thay thế các sản phẩm bộ điều hợp đã ngừng sản xuất bằng một sản phẩm bộ điều hợp thế hệ tương đương đang lưu hành.

Bảo® hoàn tiền cho Bộ điều hợp Mạng (chỉ ở Bắc Mỹ)
Intel mong muốn bạn sẽ hoàn toàn hài lòng với sản phẩm bộ điều hợp Intel đã mua. Vào bất kỳ thời gian nào trong vòng chín mươi (90) ngày kể từ khi mua, bạn có thể trả lại bộ điều hợp Intel cho nơi mua ban đầu và được nơi mua hoàn lại tiền đầy đủ theo giá mua. Các đại lý bán lại và phân phối, lần lượt, nhận hàng trả lại và hoàn tiền cho khách hàng của họ có thể trả lại cho Intel các bộ điều hợp về nơi ban đầu mà họ mua. Intel bảo đảm sẽ nhận hàng trả lại theo chính sách này và hoàn tiền theo giá mua ban đầu cho các khách hàng mua trực tiếp từ Intel.

Giới hạn trách nhiệm và biện pháp khắc phục
TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ DUY NHẤT CỦA INTEL THEO ĐÂY ĐƯỢC GIỚI HẠN Ở CÁC THIỆT HẠI TRỰC TIẾP VÀ CÓ THỂ ĐO LƯỜNG KHÁCH QUAN. TRONG MỌI TRƯỜNG HỢP, INTEL KHÔNG CHỊU BẤT KỲ TRÁCH NHIỆM NÀO ĐỐI VỚI BẤT KỲ THIỆT HẠI GIÁN TIẾP HOẶC THIỆT HẠI LIÊN QUAN NÀO (BAO GỒM, MÀ KHÔNG GIỚI HẠN CÁC THIỆT HẠI HỦY NGANG, DO HẬU QUẢ, BẤT NGỜ VÀ ĐẶC BIỆT) BAO GỒM, NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN Ở, VI PHẠM TÀI SẢN TRÍ TUỆ, CHI PHÍ BỒI THƯỜNG, MẤT MÁT, GIÁN ĐOẠN KINH DOANH, MẤT LỢI THẾ THƯƠNG MẠI VÀ MẤT LỢI NHUẬN, CHO DÙ BẤT KỲ THIỆT HẠI NÀO PHÁT SINH TỪ SỰ CỐ LIÊN QUAN ĐẾN HỢP ĐỒNG, CỐ Ý, HOẶC DƯỚI BẤT KỲ BẢO HÀNH NÀO , KHÔNG PHÂN BIỆT VIỆC INTEL CÓ THÔNG BÁO TRƯỚC VỀ KHẢ NĂNG XẢY RA BẤT KỲ THIỆT HẠI NÀO NHƯ VẬY HAY KHÔNG. BẤT KỂ ĐÃ NÓI TRƯỚC, TỔNG TRÁCH NHIỆM CỦA INTEL ĐỐI VỚI TẤT CẢ CÁC KHIẾU NẠI THEO THỎA THUẬN NÀY KHÔNG ĐƯỢC VƯỢT QUÁ GIÁ TRẢ CHO SẢN PHẨM. NHỮNG GIỚI HẠN NÀY ĐỐI VỚI LIÀNG TIỀM NĂNG LÀ MỘT YẾU TỐ THIẾT YẾU TRONG VIỆC ĐỊNH GIÁ SẢN PHẨM. INTEL KHÔNG CHO RẰNG CŨNG KHÔNG CHO PHÉP BẤT KỲ AI ĐẢM NHẬN BẤT KỲ TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ NÀO KHÁC.
Một số bang không cho phép loại trừ hoặc giới hạn các thiệt hại bất ngờ hoặc thiệt hại do hậu quả, nên các điều khoản giới hạn trên có thể không áp dụng đối với bạn.

Các ứng dụng kiểm soát quan trọng
Intel đặc biệt từ chối trách nhiệm về việc sử dụng sản phẩm bộ điều hợp trong các ứng dụng kiểm soát quan trọng (ví dụ, chỉ bao gồm, hệ thống kiểm soát an toàn hoặc y tế, hệ thống kiểm soát năng lượng hạt nhân hoặc hệ thống điều khiển lưu lượng không khí hoặc mặt đất) của Bên được cấp phép hoặc Cấp phép con, và việc sử dụng đó hoàn toàn chịu rủi ro cho người dùng. Người có giấy phép đồng ý bảo vệ, bồi thường, và giữ cho Intel khỏi bị thiệt hại trong bất kỳ và tất cả các yêu cầu đòi bồi thường thiệt hại do Bên có giấy phép (Licensee) hoặc Người có giấy phép con (Sublicensee)

Phần mềm
Phần mềm cung cấp cùng với sản phẩm bộ điều hợp không nằm trong chế độ bảo hành phần cứng nêu trên. Xin xem thỏa thuận về phép sử dụng phần mềm hiện hành gửi kèm theo sản phẩm bộ điều hợp để biết các chi tiết về bất kỳ chế độ bảo hành nào.

Gửi yêu cầu RMA
Liên hệ bộ phận Hỗ trợ khách hàng của Intel.
 

Chủ đề liên quan
Bảo hành Phần cứng Trọn đời Giới hạn cho Bộ điều hợp Intel® Ethernet bán lẻ
Câu hỏi thường gặp về thay đổi bảo hành cho Intel® Ethernet điều hợp máy tính
Danh sách các bộ điều hợp tài Intel® Ethernet bán lẻ ngừng sản xuất
Bảo hành Giới hạn cho Intel® Ethernet sản phẩm Cáp & Cáp quang