Bảo hành phần cứng trọn đời có giới hạn cho Bộ điều hợp Ethernet Intel® bán lẻ

Tài liệu

Bảo hành & RMA

000007227

26/03/2021

Thay đổi Bảo hành có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1, 2018
Bộ điều hợp Intel đã ngưng sản xuất sẽ tuân theo thời gian bảo hành 5 năm kể từ ngày Intel thông báo kết thúc vòng đời hoặc ngưng sản xuất.  Các bộ điều hợp đã ngưng sản xuất nằm ngoài thời hạn 5 năm sẽ không còn được Bảo hành.  Thay đổi này sẽ có hiệu lực trở về trước đối với tất cả các Bộ điều hợp Intel. 

Nhấp vào liên kết này để xem danh sách đầy đủ các Bộ điều hợp Intel đã ngưng sản xuất nằm ngoài thời hạn bảo hành 5 năm và không còn được Bảo hành:  Danh sách Bộ điều hợp Intel® Ethernet bán lẻ đã ngưng sản xuất

Bộ điều hợp Intel vẫn đang hoạt động và quá trình vận chuyển sẽ tiếp tục tuân thủ chính sách Bảo hành trọn đời có giới hạn.

Lưu ý Nếu bạn là người tiêu dùng theo Luật Người tiêu dùng Úc, bảo hành này không áp dụng cho bạn.
Truy cập Bảo hành phần cứng trọn đời có giới hạn của Úc để xem bảo hành có giới hạn áp dụng cho người tiêu dùng Úc.


ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN BẢO HÀNH, HỖ TRỢ VÀ DỊCH VỤ INTEL®

Các Điều khoản và Điều kiện Bảo hành, Hỗ trợ và Dịch vụ của Intel® này (“Điều khoản và Điều kiện Dịch vụ”) chi phối các dịch vụ bảo hành và hỗ trợ do Intel cung cấp cho người dùng cuối ban đầu (“Khách hàng”) đã mua Sản phẩm Bộ điều hợp Intel® (“Sản phẩm”) trực tiếp từ Tập đoàn Intel (“Intel”) hoặc gián tiếp từ đại lý bán lẻ hoặc nhà phân phối được ủy quyền của Intel (“Người bán được ủy quyền”). Trừ khi có thỏa thuận khác bằng văn bản của Intel, mọi yêu cầu của Khách hàng về dịch vụ bảo hành và hỗ trợ dành cho Sản phẩm sẽ chỉ được chấp nhận theo các điều khoản và điều kiện ở đây, bất chấp mọi điều khoản hoặc điều kiện có trong hoặc được tham chiếu đến bất kỳ đơn đặt hàng nào của Khách hàng được in sẵn hoặc đơn đặt hàng tương tự tài liệu. Ngoại trừ phạm vi được quy định trong Điều khoản và Điều kiện Dịch vụ này, thỏa thuận mua hàng hoặc điều khoản và điều kiện bán hàng của Đại lý bán lẻ được Ủy quyền hoặc trong trường hợp không có các tài liệu đó, Điều khoản và Điều kiện Bán hàng của Intel có tại /content/www/us/en/legal/terms-of-use.html sẽ chi phối các dịch vụ bảo hành và hỗ trợ dành cho Sản Phẩm. Intel bảo lưu quyền thay đổi các điều khoản của Điều khoản và Điều kiện Bán hàng của Intel và Điều khoản và Điều kiện Dịch vụ này, bao gồm nhưng không giới hạn, quyền ngừng cung cấp các dịch vụ bảo hành và hỗ trợ cho Sản Phẩm, bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo và không phải chịu bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào. Các Điều khoản và Điều kiện Dịch vụ này không áp dụng cho các sản phẩm tùy chỉnh được mua trực tiếp hoặc gián tiếp từ Intel.

Bảo hành phần cứng trọn đời có giới hạn cho Bộ điều hợp Ethernet Intel® bán lẻ

Bảo hành của Intel có giới hạn 5 năm kể từ ngày Intel thông báo kết thúc vòng đời hoặc ngưng sản xuất các sản phẩm bộ điều hợp.

Intel bảo đảm với người sở hữu đầu tiên rằng sản phẩm bộ điều hợp được giao trong gói này sẽ không có các khuyết tật về vật liệu và chất lượng chế tạo. Chế độ bảo hành này không bao gồm sản phẩm bộ điều hợp bị hư hỏng trong quá trình cài đặt hoặc sử dụng không đúng cách.
CHẾ ĐỘ BẢO HÀNH TRÊN ĐÂY THAY THẾ CHO BẤT KỲ CHẾ ĐỘ BẢO HÀNH NÀO KHÁC, DÙ ĐƯỢC DIỄN TẢ RÕ RÀNG, NGỤ Ý HAY DO LUẬT PHÁP QUY ĐỊNH, KỂ CẢ, NHƯNG KHÔNG CHỈ GIỚI HẠN Ở, BẤT KỲ SỰ BẢO ĐẢM NÀO VỀ VIỆC KHÔNG VI PHẠM SỞ HỮU TRÍ TUỆ, KHẢ NĂNG BÁN ĐƯỢC HÀNG, TÍNH PHÙ HỢP VỚI MỤC ĐÍCH RIÊNG NẢY SINH TỪ BẤT KỲ ĐỀ NGHỊ, ĐẶC ĐIỂM KỸ THUẬT HOẶC MẪU NÀO.
Chế độ bảo hành này không bao gồm việc đổi các sản phẩm bị hư hỏng do lạm dụng, tai nạn, sử dụng sai, cẩu thả, sửa đổi, sửa chữa, tai họa, lắp đặt không đúng cách hoặc kiểm tra không đúng cách. Nếu thấy sản phẩm bộ điều hợp bị hư hỏng, Intel, tùy theo quyết định của mình, sẽ thay thế hoặc sửa chữa sản phẩm phần cứng miễn phí ngoại trừ trường hợp nêu dưới đây, hoặc trả lại tiền mua của bạn với điều kiện là bạn phải giao sản phẩm bộ điều hợp có Số Phép Trả Hàng (Return Material Authorization - RMA) (xem dưới đây) cùng với chứng cứ mua hàng (nếu không đăng ký), cho công ty mà bạn mua sản phẩm hoặc cho Intel và lời giải thích về mọi tình trạng khiếm khuyết. Nếu bạn vận chuyển sản phẩm bộ điều hợp, bạn phải gánh chịu rủi ro khi sản phẩm bị hư hỏng hoặc mất mát trên đường. Bạn phải sử dụng bao bì ban đầu (hoặc bao bì tương đương) và chịu phí vận chuyển.
Intel có thể sẽ thay thế hoặc sửa chữa sản phẩm bộ điều hợp và giao cho bạn các bộ phận mới hoặc bộ phận sửa chữa, và vì vậy bất kỳ sản phẩm bộ điều hợp, bộ phận nào mà Intel đã thay thế sẽ trở thành tài sản của Intel. Sản phẩm bộ điều hợp sửa chữa hoặc thay thế sẽ được gởi lại cho bạn với mức độ sửa chữa đạt được sẽ bằng hoặc cao hơn như khi nhận, tùy theo quyết định của Intel. Intel có quyền thay thế các sản phẩm bộ điều hợp đã ngưng sản xuất bằng một sản phẩm bộ điều hợp thế hệ tương đương đang lưu hành.

Bảo hành hoàn tiền cho Bộ điều hợp Intel® (chỉ ở Bắc Mỹ)
Intel mong muốn bạn sẽ hoàn toàn hài lòng với sản phẩm bộ điều hợp Intel đã mua. Vào bất kỳ thời gian nào trong vòng chín mươi (90) ngày kể từ khi mua, bạn có thể trả lại bộ điều hợp Intel cho nơi mua ban đầu và được nơi mua hoàn lại tiền đầy đủ theo giá mua. Các đại lý bán lại và phân phối, lần lượt, nhận hàng trả lại và hoàn tiền cho khách hàng của họ có thể trả lại cho Intel các bộ điều hợp về nơi ban đầu mà họ mua. Intel bảo đảm sẽ nhận hàng trả lại theo chính sách này và hoàn tiền theo giá mua ban đầu cho các khách hàng mua trực tiếp từ Intel.

Tuyên bố giới hạn trách nhiệm pháp lý và giải pháp khắc phục
TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ DUY NHẤT DƯỚI ĐÂY CỦA INTEL SẼ ĐƯỢC GIỚI HẠN TRONG CÁC THIỆT HẠI TRỰC TIẾP, CÓ THỂ ĐO LƯỜNG ĐƯỢC MỘT CÁCH KHÁCH QUAN. TRONG MỌI TRƯỜNG HỢP INTEL SẼ KHÔNG CHỊU BẤT KỲ TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ NÀO VỀ BẤT KỲ CÁC THIỆT HẠI GIÁN TIẾP HOẶC SUY ĐOÁN (KỂ CẢ, NHƯNG KHÔNG CHỈ GIỚI HẠN Ở CÁC THIỆT HẠI ĐÃ NÊU TRÊN, CÁC THIỆT HẠI DO HẬU QUẢ, THIỆT HẠI BẤT NGỜ HOẶC ĐẶC BIỆT) KỂ CẢ, NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN Ở, VIỆC VI PHẠM SỞ HỮU TRÍ TUỆ, CHI PHÍ MUA SẮM LẠI, KHÔNG SỬ DỤNG ĐƯỢC, GIÁN ĐOẠN CÔNG VIỆC, MẤT TÍN NHIỆM, VÀ MẤT LỢI NHUẬN, CHO DÙ BẤT KỲ THIỆT HẠI NÀO NHƯ THẾ NẢY SINH TỪ CÁC SƠ SUẤT TRONG HỢP ĐỒNG, SAI LẦM CÁ NHÂN HOẶC DÂN SỰ MÀ NGƯỜI THIỆT HẠI CÓ THỂ ĐÒI BỒI THƯỜNG, HOẶC THEO BẤT KỲ CHẾ ĐỘ BẢO HÀNH NÀO, BẤT KỂ CÓ ĐƯỢC INTEL THÔNG BÁO TRƯỚC HAY KHÔNG VỀ KHẢ NĂNG XẢY RA CÁC THIỆT HẠI NHƯ THẾ. BẤT KỂ CÁC PHẦN ĐÃ ĐỀ CẬP ĐẾN Ở TRÊN, TỔNG SỐ CÁC KHOẢN PHẢI TRẢ CỦA INTEL CHO TẤT CẢ CÁC YÊU CẦU ĐÒI BỒI THƯỜNG THEO THỎA THUẬN NÀY SẼ KHÔNG VƯỢT QUÁ GIÁ PHẢI TRẢ CHO SẢN PHẨM NÀY. CÁC GIỚI HẠN VỀ SỐ TIỀN CÓ THỂ PHẢI TRẢ NÀY LÀ MỘT THÀNH TỐ CƠ BẢN CỦA CÁCH TÍNH GIÁ SẢN PHẨM. INTEL KHÔNG THỪA NHẬN VÀ CŨNG KHÔNG CHO PHÉP BẤT KỲ AI CHO RẰNG HỌ PHẢI CHỊU BẤT KỲ CÁC KHOẢN NGHĨA VỤ PHÁP LÝ NÀO KHÁC.
Một số bang không cho phép loại trừ hoặc giới hạn các thiệt hại bất ngờ hoặc thiệt hại do hậu quả, nên các điều khoản giới hạn trên có thể không áp dụng đối với bạn.

Các ứng dụng kiểm soát quan trọng
Intel thẳng thắn khước từ trách nhiệm pháp lý về việc sử dụng sản phẩm bộ điều hợp trong các ứng dụng kiểm soát quan trọng (kể cả, đây chỉ là thí dụ, các hệ thống kiểm soát an toàn hoặc chăm sóc sức khỏe, các hệ thống kiểm soát năng lượng hạt nhân, hoặc các hệ thống kiểm soát không lưu hoặc giao thông trên mặt đất) của Người Có Giấy Phép (Licensee) hoặc Người Có Giấy Phép Con (Sublicensee), người sử dụng phải hoàn toàn tự gánh chịu rủi ro cho việc sử dụng đó. Người có giấy phép đồng ý bảo vệ, bồi thường, và giữ cho Intel khỏi bị thiệt hại trong bất kỳ và tất cả các yêu cầu đòi bồi thường nảy sinh từ việc Người Có Giấy Phép (Licensee) hoặc Người Có Giấy Phép Con (Sublicensee) sử dụng sản phẩm bộ điều hợp trong các ứng dụng đó.

Phần mềm
Phần mềm cung cấp cùng với sản phẩm bộ điều hợp không nằm trong chế độ bảo hành phần cứng nêu trên. Xin xem thỏa thuận về phép sử dụng phần mềm hiện hành gửi kèm theo sản phẩm bộ điều hợp để biết các chi tiết về bất kỳ chế độ bảo hành nào.

Gửi yêu cầu RMA
Liên hệ Hỗ Trợ Khách Hàng Intel..
 

Chủ đề liên quan
Bảo hành phần cứng trọn đời có giới hạn cho Bộ điều hợp Ethernet Intel® bán lẻ
Câu hỏi thường gặp về Thay đổi Bảo hành dành cho Bộ điều hợp Intel® Ethernet
Danh sách các bộ điều hợp Intel® Ethernet bán lẻ đã ngưng sản xuất
Bảo hành có giới hạn cho các sản phẩm cáp & quang Intel® Ethernet