Bảo hành Giới hạn cho Intel® Ethernet sản phẩm Cáp & Cáp quang

Tài liệu

Bảo hành & RMA

000026529

26/03/2021

ĐIỀU KHOẢN® ĐIỀU KHOẢN BẢO HÀNH, HỖ TRỢ VÀ DỊCH VỤ CỦA INTEL

SẢN PHẨM CÁP & CÁP ETHERNET INTEL® ETHERNET
Các Điều khoản, Hỗ trợ và Dịch vụ của Intel® này ("Điều khoản và Điều kiện dịch vụ") chi phối các dịch vụ bảo hành và hỗ trợ do Intel cung cấp cho người dùng cuối gốc ("Khách hàng") đã mua sản phẩm cáp quang Intel® Ethernet ("Sản phẩm") trực tiếp từ Intel Corporation ("Intel") hoặc gián tiếp từ đại lý bán lại được ủy quyền hoặc nhà phân phối của Intel ("Người bán được ủy quyền"). Trừ khi có thỏa thuận khác bằng văn bản của Intel, bất kỳ yêu cầu nào của Khách hàng về dịch vụ bảo hành và hỗ trợ cho Sản phẩm sẽ chỉ được chấp nhận theo các điều khoản và điều kiện trong đây, mặc dù bất kỳ điều khoản hoặc điều kiện nào có trong hoặc được tham chiếu trên bất kỳ thứ tự mua hàng in sẵn nào hoặc tài liệu đặt hàng tương tự. Trừ khi trong phạm vi được quy định trong các Điều khoản và Điều kiện Dịch vụ này, thỏa thuận mua hàng của Đại lý được ủy quyền hoặc điều khoản và điều kiện bán hàng được ủy quyền hoặc trong trường hợp không có các tài liệu đó, Điều khoản và Điều kiện Bán hàng của Intel nằm tại /content/www/us/en/legal/terms-of-use.html sẽ chi phối các dịch vụ bảo hành và hỗ trợ cho Các sản phẩm. Intel có quyền thay đổi các điều khoản của Điều khoản và Điều kiện Bán hàng của Intel và các Điều khoản và Điều kiện Dịch vụ này, bao gồm nhưng không giới hạn ở, quyền ngừng cung cấp dịch vụ bảo hành và hỗ trợ cho Sản phẩm, bất cứ lúc nào mà không cần thông báo và không phải chịu bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào. Các Điều khoản và Điều kiện Dịch vụ này không áp dụng cho các sản phẩm tùy chỉnh được mua trực tiếp hoặc gián tiếp từ Intel.

 1. Bảo hành Giới hạn:
  1. 1.1 - Intel bảo đảm rằng khi giao hàng, Sản phẩm, nếu được sử dụng đúng cách, sẽ được miễn phí khỏi các khuyết tật về vật liệu và chất lượng chế tạo và sẽ tuân thủ nghiêm trọng các thông số kỹ thuật đã công bố của Intel trong 3 năm kể từ ngày gửi hàng ("Thời hạn bảo hành hạn chế" hoặc trong thời gian dài hơn mà Intel đồng ý gia hạn Thời hạn Bảo hành Hạn chế đó ("Thời hạn Bảo hành Mở rộng"), trừ khi (A) một báo cáo bảo hành khác được chỉ định (i) trong Bảng giá Intel có hiệu lực tại thời điểm vận chuyển; (ii) trên bao bì sản phẩm; hoặc (iii) theo báo giá của Intel, hoặc (B) bảo hành chấm dứt sớm hơn vì Intel đã đưa ra quyết định, theo quyết định riêng của mình, để ngừng sản phẩm. Vui lòng xem thêm thông tin chi tiết về bảo hành bên dưới cho Sản phẩm.
   Intel® Ethernet phẩm cáp & cáp quang
   Thời hạn bảo hành3 năm kể từ ngày vận chuyển
   Thời gian bảo hành Mở rộng có sẵn
   •  
   Vận chuyển và Đóng gói
   •  
   Cập nhật phần mềm/vi chương trìnhKhông áp dụng
  2. 1.2 - Intel có thể yêu cầu Khách hàng cung cấp bằng chứng hợp lệ về việc mua Sản phẩm làm điều kiện nhận lợi ích trong Thời hạn bảo hành. Bảo hành Hạn chế chỉ được gia hạn cho người mua người dùng cuối gốc và không thể chuyển nhượng. Bất kỳ sự sai lệch hoặc ngoại lệ nào đối với bảo hành không được bảo hành sẽ chỉ có hiệu lực bằng văn bản do đại diện ủy quyền của Intel thực hiện và không có nhân viên, đại lý, nhà phân phối hoặc bên thứ ba nào được ủy quyền sửa đổi bảo hành cấu hình.
 2. Các sản phẩm không phải của Intel. Bất kỳ sản phẩm nào không mang nhãn hiệu Intel hoặc bên thứ ba do Intel hoặc Người bán được ủy quyền cung cấp cho Khách hàng mà không có bảo hành dưới bất kỳ hình thức nào.
   
 3. Hỗ trợ khách hàng Intel.
  1. 3.1 - Dịch vụ hỗ trợ. Trong Thời hạn bảo hành hạn chế, Bộ phận Hỗ trợ Khách hàng hoặc ICS của Intel sẽ cung cấp một số dịch vụ hỗ trợ nhất định miễn phí cho Khách hàng, bao gồm hỗ trợ Khách hàng hỗ trợ kỹ thuật và xử lý sự cố ("Dịch vụ hỗ trợ"). Intel không có nghĩa vụ cung cấp Dịch vụ hỗ trợ cho đến khi intel hoặc người bán được ủy quyền nhận được toàn bộ thanh toán cho Sản phẩm. Trừ khi có thỏa thuận khác bằng văn bản của Intel, Intel sẽ không có nghĩa vụ cung cấp các dịch vụ hỗ trợ tại chỗ tại vị trí của Khách hàng. Các tuyên bố khẳng định về sự hỗ trợ của bất kỳ bên thứ ba nào sẽ không ràng buộc với Intel. Dịch vụ hỗ trợ có thể không khả dụng cho tất cả Khách hàng hoặc ở tất cả các quốc gia và địa điểm. Vui lòng liên hệ với ICS, hoặc truy /content/www/vn/vi/support.html để biết thêm thông tin về các tổ chức hoặc quốc gia bị cấm hoặc hạn chế.
    
  2. 3.2 - Yêu cầu dịch vụ hỗ trợ bảo hành không được cung cấp.  Intel có quyền tính phí Dịch vụ hỗ trợ sau khi Thời hạn bảo hành Giới hạn của Khách hàng đã hết hạn.  Intel cũng bảo lưu quyền tính phí cho việc thực hiện dịch vụ, bảo trì, hỗ trợ hoặc các hoạt động khác được Khách hàng yêu cầu không nằm trong phạm vi của các Điều khoản và Điều kiện Dịch vụ này.
    
  3. 3.3 - Dịch vụ không bao gồm. Dịch vụ hỗ trợ thể hiện rõ ràng việc bảo trì, đào tạo, bảo trì dự phòng hoặc bất kỳ bảo trì phần cứng, bảo trì, bảo dưỡng, sửa chữa hoặc thay thế các bộ phận cần thiết do:
   • Tai nạn, phá hỏng, vô cảm, lạm dụng hoặc sử dụng sai, bao gồm việc không vận hành và chăm sóc Sản phẩm theo sức mạnh, môi trường và các thông số kỹ thuật khác của Intel.
   • Các nguyên nhân bên ngoài Sản phẩm bao gồm, nhưng không giới hạn ở, hỏng hóc hoặc hỏng nguồn điện (ví dụ như sự cố nguồn điện) hoặc sự cố không khí, hư hỏng do lửa phát sinh bên ngoài Sản phẩm, thiệt hại nước, tổn hại môi trường hoặc do bất kỳ nguyên nhân nào khác ngoài việc sử dụng sản phẩm.
   • Tái sản xuất hoặc tân trang Sản phẩm trừ khi được Intel ủy quyền cụ thể.
   • Di chuyển, loại bỏ/cài đặt lại Sản phẩm.
   • Thay đổi, sửa đổi, sửa chữa hoặc bảo trì Sản phẩm do những người khác ngoài Intel hoặc nhà cung cấp dịch vụ được ủy quyền của Intel thực hiện.
 4. Biện pháp bảo hành.
  1. 4.1 - Yêu cầu bảo hành cho khách hàng. Trước khi Khách hàng đưa ra yêu cầu bảo hành hợp lệ theo Mục 1, Khách hàng trước tiên phải liên hệ với ICS để giải quyết vấn đề. Nếu, theo các thủ tục xử lý sự cố và giải quyết sự cố của ICS, ICS xác định rằng (các) Sản phẩm có thể bị lỗi, Intel sẽ, tùy theo quyết định của mình, trong một khoảng thời gian hợp lý kể từ khi ICS xác định như vậy, chọn một trong các biện pháp khắc phục sau: (i) Thay thế Bảo hành Nâng cao (như được định nghĩa trong Mục 4.2); (ii) ghi có tài khoản Người bán được ủy quyền, giá mua được thanh toán bởi Người bán được ủy quyền đó cho Intel cho Sản phẩm lỗi, hoặc (iii) nếu Khách hàng đó được mua trực tiếp từ Intel và không thông qua Người bán được ủy quyền, khách hàng tín dụng tính giá mua được thanh toán bởi Khách hàng đó cho Intel cho Sản phẩm lỗi. Theo quyết định của Intel, Intel có thể sử dụng các bộ phận thay thế mới, tân trang hoặc tân trang để thực hiện bất kỳ thay thế bảo hành nào cho Sản phẩm của Mình.
    
  2. 4.2 - Thay thế bảo hành nâng cao. Đối với các Sản phẩm mà Intel đã ủy quyền cho Khách hàng hoặc Người bán được ủy quyền hoàn trả và được Intel chỉ định là Sản phẩm Thay thế Bảo hành Nâng cao ("AWR"), Khách hàng hoặc Người bán được ủy quyền, vì trong trường hợp đó, phải hoàn trả Sản phẩm lỗi hoặc bộ phận theo hướng dẫn vận chuyển được cung cấp bởi ICS trong vòng ba mươi (30) ngày kể từ khi nhận được Sản phẩm thay thế để duy trì Bảo hành Hạn chế hoặc Bảo hành Mở rộng, nếu có. Nếu Khách hàng không hoàn trả Sản phẩm lỗi cho Intel trong vòng ba mươi (30) ngày kể từ ngày nhận được sự thay thế đó, hoặc nếu sản phẩm hoàn trả không phải là Sản phẩm chính hãng theo quyết định của Intel theo quyết định riêng của Intel hoặc nếu bộ phận lỗi được Intel nhận được với giao hàng hoặc thiệt hại do thông báo trước, Intel có thể áp dụng các biện pháp khắc phục khác, bao gồm nhưng không giới hạn ở, lập hóa đơn Cho Khách hàng theo giá danh sách hiện tại của Người bán được ủy quyền đối với Sản phẩm thay thế, hoặc giá danh sách hiện tại của Intel nếu Khách hàng đã mua Sản phẩm trực tiếp từ Intel. Ngoài ra, các đặc quyền AWR có thể bị Intel chấm dứt hoặc hủy bỏ và Dịch vụ hỗ trợ có thể bị Intel tạm ngưng mà không bù đắp hoặc tín dụng cho đến khi vấn đề được giải quyết để đáp ứng sự hài lòng của Intel.
    
  3. 4.3 - Yêu cầu bổ sung. Không có Sản phẩm nào được chỉ định là Sản phẩm AWR có thể được hoàn trả mà không có số AWR hợp lệ và số AWR phải xuất hiện ở bên ngoài bao tải vận chuyển. Intel có thể từ chối giao hàng và hoàn trả vật liệu cho người gửi, với chi phí của người gửi, nếu bất kỳ Sản phẩm hoặc linh kiện nào được hoàn trả mà không có số AWR. Ngoài ra, Sản phẩm hoàn trả không bị lỗi, không phải chịu chế độ bảo hành theo quy định trong Mục 1 hoặc chứa các bộ phận bị thiếu hoặc bị hỏng, sẽ được gửi hóa đơn cho Khách hàng theo giá danh sách hiện tại của Người bán được ủy quyền đối với Sản phẩm thay thế, hoặc giá niêm yết hiện tại của Intel nếu Khách hàng đã mua Sản phẩm trực tiếp từ Intel. Ngoài ra, các đặc quyền AWR có thể được thu hồi và Dịch vụ hỗ trợ có thể bị Intel chấm dứt hoặc tạm ngưng mà không được bù đắp hoặc tín dụng cho đến khi vấn đề được giải quyết để đáp ứng sự hài lòng của Intel. Khách hàng sẽ chịu trách nhiệm đóng gói thích hợp của Sản phẩm được hoàn trả lại và chịu trách nhiệm về các thiệt hại phát sinh từ bao bì không đúng cách. Khách hàng có trách nhiệm đảm bảo rằng Sản phẩm được hoàn trả cho Intel hoàn chỉnh mà không còn thiếu linh kiện. Intel có quyền yêu cầu bằng chứng giao hàng từ Khách hàng cho tất cả hàng trả lại sản phẩm.
    
  4. 4.4 - Vận chuyển; Đóng gói. Intel sẽ trả chi phí vận chuyển cho AWR và cung cấp nhãn vận chuyển đã thanh toán c phí trước cho Sản phẩm lỗi hoàn trả với đơn vị trao đổi. Intel thường cung cấp dịch vụ vận chuyển vào ngày tiếp theo; tuy nhiên, thời gian vận chuyển thực tế có thể thay đổi tùy vào các yếu tố ngoài sự kiểm soát của Intel.
    
  5. 4.5 - Biện pháp khắc phục độc quyền. MỤC 4 này nêu rõ biện pháp khắc phục duy nhất và độc quyền của KHÁCH HÀNG, và trách nhiệm pháp lý duy nhất và độc quyền của Intel, đối với Các Sản phẩm. TRONG MỌI TRƯỜNG HỢP, INTEL HOẶC NGƯỜI BÁN ĐƯỢC ỦY QUYỀN CỦA INTEL SẼ KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM CHO BẤT KỲ THIỆT HẠI TIỀN TỆ HOẶC CHI PHÍ KHÁC LIÊN QUAN ĐẾN KHIẾU NẠI BẢO HÀNH, DÙ CHO VIỆC THAY THẾ HOẶC SỬA CHỮA SẢN PHẨM, BAO GỒM CHI PHÍ LẮP ĐẶT, LẮP ĐẶT HOẶC CÁC CHI PHÍ KHÁC PHÁT SINH BỞI KHÁCH HÀNG VÀ, CỤ THỂ, BẤT KỲ CHI PHÍ NÀO LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC LOẠI BỎ HOẶC THAY THẾ BẤT KỲ SẢN PHẨM NÀO ĐƯỢC HÀN HOẶC GẮN VĨNH VIỄN VÀO BẤT KỲ BẢNG MẠCH IN NÀO.  TRONG MỌI TRƯỜNG HỢP, INTEL HOẶC NGƯỜI BÁN ĐƯỢC ỦY QUYỀN CỦA INTEL CHỊU TRÁCH NHIỆM CHO KHÁCH HÀNG VỀ MỌI THIỆT HẠI DO HẬU QUẢ, BẤT NGỜ HOẶC ĐẶC BIỆT, BAO GỒM LỢI NHUẬN BỊ MẤT, DỮ LIỆU BỊ MẤT HOẶC MẤT THIỆN CHÍ TUY NHIÊN GÂY RA.
    
 5. Giới hạn bảo hành.
  1. 5.1 - Intel không cung cấp hoặc ký vào bất kỳ điều kiện, bảo hành hoặc các điều khoản khác đối với hiệu quả của Sản phẩm (bao gồm bất kỳ chương trình cơ sở nào được nhúng trong các Sản phẩm đó) sẽ là: failt; làm việc mà không bị gián đoạn hoặc lỗi; hoặc không có các khiếm khuyết hoặc lỗi thiết kế, do Intel chỉ định là "lỗi in," bao gồm "lỗi in" có thể khiến Sản phẩm (hoặc bất kỳ vi chương trình cơ sở nào được nhúng trong các Sản phẩm đó) sai lệch so với các thông số kỹ thuật đã công bố. Intel có thể chỉ định "thất thường" theo quyết định riêng của mình, bao gồm sau khi phân phối Sản phẩm hoặc sau khi Khách hàng đưa ra yêu cầu bảo hành.
    
  2. 5.2 - Intel không cung cấp hoặc ký vào bất kỳ điều kiện, bảo hành hoặc các điều khoản khác về điều kiện lỗi hoặc không phù hợp do: (i) sử dụng sai, lắp đặt không chính xác, xử lý sai, cấu hình, tai nạn hoặc lạm dụng bất kỳ Sản phẩm nào; (ii) bảo trì hoặc hiệu chỉnh không đúng hoặc không đúng cách đối với bất kỳ Sản phẩm nào; (iii) lỗi do kết hợp hoặc kết hợp của bất kỳ Sản phẩm nào vào hoặc với bất kỳ sản phẩm, dịch vụ hoặc hệ thống nào khác; (iv) khả năng liên tác; hoặc (v) không áp dụng các sửa đổi, sửa đổi, cập nhật hoặc cách khắc phục do Intel cung cấp, vốn sẽ sửa chữa điều kiện lỗi hoặc không tuân thủ.
    
  3. 5.3 - Intel không cung cấp hoặc ký vào bất kỳ điều kiện, bảo hành hoặc thuật ngữ khác: (i) đối với bất kỳ chức năng sai sót hoặc các lỗi khác trong Sản phẩm của Intel gây ra bởi virus, nhiễm trùng, phổ biến hoặc mã độc tương tự không được Intel phát triển hoặc giới thiệu; (ii) đối với việc bất kỳ Sản phẩm nào sẽ bảo vệ chống lại tất cả các mối đe dọa an ninh có thể xảy ra, bao gồm hành vi sai trái có chủ đích của bên thứ ba; (iii) nơi số sê-ri Intel đã bị xóa hoặc xóa; (iv) đối với các Sản phẩm đã được sử dụng trực tiếp hoặc gián tiếp trong các hoạt động hỗ trợ bị cấm bởi Hoa Kỳ hoặc các quy định xuất khẩu quốc gia khác; (v) đối với các Sản phẩm đã được các bên sử dụng có trong danh sách loại trừ xuất khẩu mới nhất của Hoa Kỳ hiện tại; (vi) đối với các sản phẩm đã được chuyển sang các quốc gia bị cấm vận hoặc hạn chế thương mại của Hoa Kỳ; hoặc (vii) cho các Sản phẩm đã được mua từ bất kỳ tổ chức nào khác ngoài Intel hoặc Người bán được ủy quyền. Intel không chịu trách nhiệm cho bất kỳ sự gián đoạn hệ thống thời gian chết hoặc gián đoạn dịch vụ nào được ghi nhận (hoặc có thể ghi nhận) cho bất kỳ dữ liệu hoặc hệ thống bị mất hoặc bị đánh cắp nào hoặc việc Khách hàng sử dụng hệ thống đặt hàng hoặc giao dịch điện tử của Intel hoặc cho bất kỳ thiệt hại nào khác phát sinh từ hoặc do sử dụng Sản phẩm.
    
 6. Tuyên bố miễn trừ Bảo hành. CÁC BẢO HÀNH, ĐIỀU KIỆN NÊU TRÊN, CÁC ĐIỀU KHOẢN VÀ BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC KHÁC ĐỒNG NGHĨA VỚI BẤT KỲ BẢO HÀNH, ĐIỀU KIỆN, CÁC ĐIỀU KHOẢN VÀ BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC KHÁC DÙ ĐƯỢC THỂ HIỆN RÕ RÀNG, NGỤ Ý HAY THEO LUẬT ĐỊNH, BAO GỒM, NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN Ở, BẤT KỲ BẢO HÀNH NÀO VỀ KHẢ NĂNG TIÊU DÙNG, SỰ TƯƠNG THÍCH CỦA BẤT KỲ MỤC ĐÍCH CỤ THỂ NÀO, KHÔNG VI PHẠM HOẶC BẤT KỲ BẢO HÀNH NÀO PHÁT SINH TỪ BẤT KỲ QUÁ TRÌNH BUÔN BÁN, SỬ DỤNG THƯƠNG MẠI, ĐỀ XUẤT, THÔNG SỐ KỸ THUẬT HOẶC MẪU NÀO.  NẾU INTEL KHÔNG THỂ TỪ CHỐI BẢO HÀNH THEO LUẬT ĐỊNH HOẶC NGỤ Ý HỢP PHÁP THÌ TRONG PHẠM VI TỐI ĐA ĐƯỢC PHÁP LUẬT CHO PHÉP, TẤT CẢ CÁC BẢO HÀNH ĐÓ SẼ ĐƯỢC GIỚI HẠN TRONG THỜI GIAN TRONG THỜI GIAN BẢO HÀNH NHANH VÀ CÁC DỊCH VỤ HỖ TRỢ TRONG CÁC ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN NÀY. INTEL KHÔNG CHO RẰNG CŨNG KHÔNG CHO PHÉP BẤT KỲ CÁ NHÂN NÀO CHỊU BẤT KỲ TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ NÀO KHÁC. TRỪ CÁC BẢO HÀNH SẢN PHẨM NGƯỜI DÙNG CUỐI ĐƯỢC CUNG CẤP CÙNG VỚI SẢN PHẨM CÓ TRONG BAO BÌ SẢN PHẨM, CÁC BẢO HÀNH, ĐIỀU KIỆN VÀ BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC NÀY CHỈ ĐƯỢC CUNG CẤP CHO người dùng cuối ban đầu mua Sản phẩm VÀ KHÔNG THỂ CHUYỂN NHƯỢNG, CHUYỂN GIAO HOẶC CHUYỂN GIAO CHO BẤT KỲ BÊN THỨ BA NÀO VÀ MỌI HOẠT ĐỘNG CHUYỂN NHƯỢNG HOẶC CHUYỂN GIAO ĐÃ CỐ GẮNG ĐỀU VÔ HIỆU.
   
 7. Dữ liệu và Quyền riêng tư.  KHÁCH HÀNG CÓ TRÁCH NHIỆM DUY NHẤT LÀ SAO LƯU DỮ LIỆU CỦA KHÁCH HÀNG VÀ ĐẢM BẢO RẰNG TẤT CẢ DỮ LIỆU VÀ TẬP TIN CỦA HỌ ĐƯỢC SAO CHÉP VÀ GHI LẠI ĐẦY ĐỦ TRƯỚC KHI CHO PHÉP DỊCH VỤ HỖ TRỢ CỦA BẤT KỲ SẢN PHẨM NÀO. KHÔNG AI TRONG INTEL, NHỮNG NGƯỜI BÁN ĐƯỢC ỦY QUYỀN HOẶC BẤT KỲ NHÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ TƯƠNG ỨNG NÀO CỦA HỌ SẼ CHỊU TRÁCH NHIỆM CHO BẤT KỲ THÔNG TIN BÍ MẬT HOẶC RIÊNG TƯ HOẶC DỮ LIỆU NÀO ĐƯỢC CHỨA TRONG BẤT KỲ SẢN PHẨM, PHẦN CỨNG, PHẦN MỀM HOẶC PHƯƠNG TIỆN TRUYỀN THÔNG NÀO. KHÔNG AI TRONG INTEL, NHỮNG NGƯỜI BÁN ĐƯỢC ỦY QUYỀN HOẶC BẤT KỲ NHÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ TƯƠNG ỨNG NÀO CỦA HỌ SẼ CÓ BẤT KỲ TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ NÀO PHÁT SINH TỪ BẤT KỲ THIỆT HẠI HOẶC MẤT DỮ LIỆU ĐÓ TRONG KHI SẢN PHẨM THUỘC SỞ HỮU CỦA INTEL, NGƯỜI BÁN ĐƯỢC ỦY QUYỀN HOẶC BẤT KỲ NHÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ TƯƠNG ỨNG NÀO CỦA HỌ. KHÔNG AI TRONG SỐ INTEL, NHỮNG NGƯỜI BÁN ĐƯỢC ỦY QUYỀN HOẶC BẤT KỲ NHÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ TƯƠNG ỨNG NÀO CỦA HỌ SẼ CHỊU TRÁCH NHIỆM SAO LƯU, TIẾT KIỆM, GIẢM TẢI, KHÔI PHỤC, KHÔI PHỤC HOẶC CÀI ĐẶT LẠI BẤT KỲ CHƯƠNG TRÌNH HOẶC DỮ LIỆU NÀO KHÁC NGOÀI PHẦN MỀM DO INTEL CÀI ĐẶT KHI SẢN PHẨM ĐƯỢC SẢN XUẤT.
   
 8. Giới hạn Trách nhiệm. TRONG PHẠM VI TỐI ĐA ĐƯỢC PHÁP LUẬT HIỆN HÀNH CHO PHÉP, TRONG MỌI TRƯỜNG HỢP, INTEL HOẶC CÁC ĐẠI LÝ BÁN LẠI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CỦA INTEL CHỊU TRÁCH NHIỆM CHO KHÁCH HÀNG VỀ MỌI THIỆT HẠI DO HẬU QUẢ, BẤT NGỜ, THIỆT HẠI DO GIÁN TIẾP HOẶC ĐẶC BIỆT, DÙ LÀ CÓ THỂ DỰ PHÒNG HOẶC KHÔNG THỂ ĐOÁN TRƯỚC, BAO GỒM NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN Ở, LỢI NHUẬN BỊ MẤT, DỮ LIỆU BỊ MẤT HOẶC MẤT THIỆN CHÍ THIỆN CHÍ TUY NHIÊN GÂY RA.  TRONG PHẠM VI TỐI ĐA ĐƯỢC PHÁP LUẬT HIỆN HÀNH CHO PHÉP, TRÁCH NHIỆM TỐI ĐA CỦA INTEL ĐỐI VỚI MỌI KHIẾU NẠI PHÁT SINH TỪ CÁC ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN DỊCH VỤ NÀY SẼ KHÔNG VƯỢT QUÁ CHI PHÍ KHÁCH HÀNG ĐÃ TRẢ CHO INTEL CHO CÁC DỊCH VỤ HỖ TRỢ, NẾU CÓ.
  CÁC ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN DỊCH VỤ NÀY CUNG CẤP CHO KHÁCH HÀNG CÁC QUYỀN PHÁP LÝ CỤ THỂ. KHÁCH HÀNG CŨNG CÓ THỂ CÓ CÁC QUYỀN KHÁC NHAU CÓ THỂ KHÁC NHAU TÙY THEO TỪNG BANG HOẶC TỪ QUỐC GIA NÀY SANG QUỐC GIA KHÁC.  MỘT SỐ NGOẠI TRỪ HOẶC GIỚI HẠN CỦA CÁC ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN DỊCH VỤ NÀY CÓ THỂ KHÔNG ÁP DỤNG CHO KHÁCH HÀNG. KHÁCH HÀNG NÊN THAM KHẢO LUẬT PHÁP CỦA TIỂU BANG HOẶC QUỐC GIA HIỆN HÀNH ĐỂ XÁC ĐỊNH ĐẦY ĐỦ CÁC QUYỀN CỦA KHÁCH HÀNG.
   
 9. Điều khoản chung.
  1. 9.1 - Quyền sở hữu trí tuệ. Intel sở hữu toàn bộ quyền, quyền sở hữu và lợi ích đối với và đối với tất cả các quyền sở hữu trí tuệ trong và liên quan đến thiết kế của Sản phẩm và bất kỳ phần mềm, chương trình cơ sở, kiến thức hoặc công nghệ khác do Intel phát triển để thực hiện các Điều khoản và Điều kiện dịch vụ này.
    
  2. 9.2 - Bất khả kháng. Intel sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ hành vi không thực hiện theo các Điều khoản và Điều kiện Dịch vụ này do các tình huống hoặc nguyên nhân ngoài tầm kiểm soát hợp lý của Intel, bao gồm, nhưng không giới hạn ở các hành vi của Thần Kinh, chiến tranh, bạo lực, cấm vận, các hành vi của các cơ quan chế độ dân sự hoặc quân sự, hành vi chống khủng bố hoặc sa thải, vi rút điện tử, ngòi nổ hoặc làm hỏng vi mã, thiếu nguồn cung cấp hoặc chậm trễ trong việc cung cấp bởi các nhà cung cấp Intel, lửa, lũ lụt, trận động, tai nạn, xung kích, bức xạ, không thể bảo đảm vận chuyển, không thể liên lạc hoặc đường điện, phương tiện, nhiên liệu, năng lượng, lao động hoặc vật liệu.
    
  3. 9.3 - Toàn bộ Thỏa thuận. Các Điều khoản và Điều kiện Dịch vụ này là sự hiểu biết đầy đủ và toàn diện giữa Intel và Khách hàng về các dịch vụ bảo hành và hỗ trợ cho Sản phẩm và thay thế tất cả các thỏa thuận, đề xuất, đại diện, tuyên bố hoặc sự hiểu biết trước đó dù được viết hay nghê chuẩn về chủ đề này giữa họ. Bất kỳ việc từ bỏ, sửa đổi hoặc sửa đổi nào của các Điều khoản và Điều kiện Dịch vụ này sẽ chỉ có hiệu lực nếu bằng văn bản và có chữ ký của đại diện được ủy quyền của Intel.
    
  4. 9.4 - Luật điều chỉnh. Các Điều khoản và Điều kiện Dịch vụ này sẽ được điều chỉnh bởi luật pháp của Bang Delaware và Hoa Kỳ mặc dù có xung đột của các điều khoản luật pháp và Công ước Liên Hiệp Quốc về Bán hàng hóa quốc tế sẽ không chi phối các Điều khoản và Điều kiện Dịch vụ này. Khách hàng không thể đòi hỏi đồng ý với các tòa án của Bang Delaware, Hoa Kỳ sẽ có quyền tài phán độc quyền để giải quyết mọi tranh chấp hoặc khiếu nại phát sinh từ hoặc liên quan đến các Điều khoản và Điều kiện dịch vụ này hoặc chủ đề hoặc hình thành của nó. Khách hàng từ bỏ bất kỳ phản đối nào đối với lựa chọn luật pháp, quyền tài phán và lựa chọn địa điểm đó.
    
  5. 9.5 - Khả năng cắt đứt. Nếu bất kỳ điều khoản nào của các Điều khoản và Điều kiện Dịch vụ này hoàn toàn hoặc một phần không hợp lệ, hiệu lực của các điều khoản hoặc bộ phận còn lại của các Điều khoản và Điều kiện dịch vụ này sẽ không bị ảnh hưởng.
    
  6. 9.6 - Tỷ lệ sót lại. Các mục 2, 4.5, 5, 6, 7, 8 và 9 sẽ hết hạn sau khi chấm dứt hoặc hết hạn của bất kỳ Dịch vụ Bảo hành hoặc Hỗ trợ Hạn chế nào.
Chủ đề liên quan
Bảo hành Phần cứng Trọn đời Giới hạn cho Bộ điều hợp Intel® Ethernet bán lẻ
Câu hỏi thường gặp về thay đổi bảo hành cho Intel® Ethernet điều hợp máy tính
Danh sách các bộ điều hợp tài Intel® Ethernet bán lẻ ngừng sản xuất
Bảo hành Giới hạn cho Intel® Ethernet sản phẩm Cáp & Cáp quang